Vlaamse Regering keurt opschalingsstrategie opvang Oekraïense vluchtelingen goed

2022/03/31 |

Binnenlands Bestuur

31 maart 2022 - De Vlaamse regering heeft een aantal bijkomende beslissingen genomen voor de opvang van tijdelijke ontheemden uit Oekraïne. Dat laten Minister-President Jan Jambon en ministers Somers en Diependaele weten. “We legden een strategie vast om de volgende maanden tot een verdere opschaling te komen voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Daarnaast gaan we regioteams voorzien en werd het financiële kader van de opvang verfijnd.”

Terug

Ongeveer een maand geleden werden de eerste Oekraïense vluchtelingen in ons land geregistreerd als “tijdelijk ontheemden”, in tussentijd staat de teller op ruim 30.000 personen. Deze eerste golf van vluchtelingen kwam duidelijk met een plan naar ons land, dat vertaalt zich in een relatief laag aantal personen dat ook aangaf nood te hebben aan opvang. Met meer dan 4 miljoen Oekraïners die intussen hun land verlaten hebben, verwachten we binnenkort ook nieuwe groepen die naar onze contreien doorstromen zonder voorafgaand opvangplan. Het is op deze uitdaging waar we ons vandaag in Vlaanderen met man en macht voorbereiden.

Jan Jambon: “De eerste doelstelling was om, in sterke samenwerking met de lokale besturen, tegen vandaag 18.000 opvangplaatsen te kunnen aanbieden. Die raming hebben we bereikt. Maar zolang de oorlog voortduurt, kan het aantal vluchtelingen gevoelig blijven stijgen. Dat is waarom de Vlaamse Regering heeft beslist tot een opschalingsstrategie, die een nieuw doel van 30.000 plaatsen stelt tegen 15 juni. Voor de creatie van deze plaatsen blijven we in de eerste plaats rekenen op het solidaire engagement van de Vlaamse steden en gemeenten. Vanuit de Vlaamse overheid bieden we hierbij maximale ondersteuning, zowel op financieel als op operationeel vlak.”

Daarnaast zal de Vlaamse regering zorgen voor ondersteuning in personeel. Bart Somers: “Bovenop de extra financiering installeren we ook regioteams die de spil moeten vormen voor de operationele samenwerking tussen de lokale besturen, de gouverneurs en de Vlaamse Overheid. Zij zullen worden aangestuurd vanuit een centraal team, gelinkt aan de taskforce die de regering reeds eerder in plaats stelde. Ook de diensten van de gouverneurs worden versterkt en het Vlaamse Facilitair Bedrijf zal praktische ondersteuning bieden aan steden en gemeenten. Het flankerend beleid vanuit de verschillende betrokken beleidsdomeinen zoals bv. onderwijs, welzijn, werk en integratie en inburgering worden zo ook maximaal op elkaar afgestemd.””

Om het opvangaanbod te monitoren, werkt Vlaanderen verder aan zijn huisvestingstool. Matthias Diependaele: “We lanceerden eerder de “Vlaamse Huisvestingstool” waarin alle relevante actoren een opvangaanbod in kunnen registreren. Dit wordt ons werkinstrument om het opvangnetwerk te beheren en vluchtelingen op een correcte wijze te spreiden over Vlaanderen, rekening houdend met de lokale draagkracht. Om aan het principe van spreiding en draagkracht tegemoet te komen, gaan we daarom werken met een richtcijfer voor elke gemeente dat rekening houdt met het aantal inwoners.”

Tenslotte verfijnt de Vlaamse regering het financiële kader voor de opvang. Matthias Diependaele: “Voor de opvang mikken we op plaatsen geschikt voor langdurig verblijf, maar op een manier die de reguliere woningmarkt maximaal ontziet. We willen daarbij de instroom een stapje voor blijven, zonder overcapaciteit te subsidiëren.” Bart Somers vult aan: “We beslisten al eerder voor financiële ondersteuning, maar we geven gemeenten nu ook subsidies voor opknapwerken van leegstaande kloosters, WZC etc. We gaan hen daarbij de mogelijkheid geven om snel extra buffercapaciteit in te huren (hotel, pension, vakantiekamers etc). We ondersteunen tenslotte ook financieel de piloot nooddorpen van Antwerpen en Mechelen.“

Het nieuwe kader wordt deze namiddag om 13u via een webinar toegelicht aan de lokale besturen.

Bijkomende info:

De financiële ondersteuning aan lokale besturen voor de creatie van het opvangaanbod is afhankelijk van het type van plaatsen dat wordt aangeboden:

- Cat 1: De reeds genomen maatregelen om lokale besturen te ondersteunen bij het aanbieden van plaatsen op hun grondgebied wordt behouden. We merken echter dat het “laaghangende fruit” van intstapklare woningen beperkt is. Daarom breiden we deze regeling uit met een Vlaamse tussenkomst in de renovatie en installatiewerken van plaatsen die met beperkte opknapwerken kunnen worden omgevormd tot bruikbare opvang.
- Cat 2: Daar bovenop willen we een netwerk van onmiddellijk inzetbare opvangplaatsen activeren. In eerste instantie mikken we hier op 10.000 plaatsen. Het gaat dan om hotelkamers, vakantiewoningen of pensions waar door de lokale besturen kamers kunnen worden gehuurd voor de opvang van vluchtelingen. De Vlaamse Overheid zal de lokale besturen hier op basis van eenheidsprijzen voor vergoeden, na verrekening van de huurinkomsten.
- Cat 3: Tot slot starten we ook met de eerste pilootprojecten voor zogenaamde “nooddorpen”. In Antwerpen en Mechelen zijn lokale besturen aan de slag gegaan om samen naar inschatting zo’n 1.250 plaatsen te realiseren. De Vlaamse Overheid zal hier mee de financiële inspanning dragen. Met de opgedane expertise in deze twee pilootprojecten zullen we vervolgens, indien de instroom dit vereist, aan de slag gaan om ook elders in Vlaanderen dergelijke grootschalige sites te realiseren. Hetzij via de omvorming van bestaande faciliteiten, hetzij via de bouw van zogenaamde containerdorpen.

Met deze humanitaire uitdaging kunnen we niet anders dan, samen met de lokale besturen, onze verantwoordelijkheid te nemen en solidariteit te tonen. Dit neemt echter niet weg dat we, om ook een ongelijke behandeling met Vlamingen of andere vluchtelingen te vermijden, ook een billijke huurvergoeding kunnen vragen voor de opvang aan wie een inkomen heeft uit uitkering dan wel arbeid. Dit zal ook helpen om de financiële inspanningen die Vlaanderen levert voor de opvang in Cat. 2 en Cat. 3 te ondersteunen.


Bart Somers
Arenberggebouw
Arenbergstraat 7
1000 Brussel
E-mail
kabinet.somers@vlaanderen.be
Telefoon
02 552 69 00
Fax
02 552 69 01
Word lid van Open Vld
Laat je gegevens achter en krijg jouw lidkaart opgestuurd voor slechts 12,5 euro per jaar.