Nieuws

Zoeken op categorie

Bart Somers schorst Veerle Heeren 6 maanden

2021/12/30 |

Binnenlands Bestuur

30 december 2021 - Veerle Heeren wordt 6 maanden geschorst als burgemeester van Sint-Truiden. Dat heeft Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers beslist op basis van een hoorzitting, het tuchtverslag van de gouverneur en de eigen verklaringen van Veerle Heeren tijdens de gemeenteraadszitting van 10 mei 2021. “Niettegenstaande enkele verzachtende omstandigheden, heeft Veerle Heeren als burgemeester een bewezen tuchtfeit gepleegd door zichzelf en enkele mensen uit haar omgeving vervroegd te laten vaccineren. Een burgemeester heeft een voorbeeldfunctie”, aldus de minister.

Terug

Op 27 mei 2021 vroeg bevoegd minister voor Binnenlands Bestuur Bart Somers aan Limburgs gouverneur Jos Lantmeeters om een tuchtonderzoek in het kader van de vervroegde vaccinatie van Veerle Heeren en enkele personen uit haar directe omgeving op te starten.

De gouverneur bezorgde op 1 oktober 2021 zijn tuchtverslag en het tuchtdossier. Op 27 oktober 2021 vond de hoorzitting plaats waarbij mevrouw Heeren werd gehoord door het Agentschap Binnenlands Bestuur. Veerle Heeren vroeg om de werkdocumenten van Audit Vlaanderen te bezorgen, maar dit verzoek werd door Audit Vlaanderen afgewezen. Veerle Heeren diende een beroep in bij de beroepsinstantie inzake de openbaarheid van bestuur tegen deze weigeringsbeslissing, maar op 24 november besliste de beroepsinstantie van Audit Vlaanderen om het beroep ongegrond te verklaren.

Op basis van het verhoor, het tuchtverslag van de gouverneur ende eigen verklaringen van Veerle Heeren tijdens de gemeenteraadszitting van 10 mei 2021 meent de minister dat de ten laste gelegde feiten bewezen zijn en getuigen van de vereiste ernst om als een “grove” nalatigheid te worden beschouwd. De materialiteit van de feiten wordt niet betwist door Veerle Heeren.

Vlaams minister Bart Somers beslist nu om een tuchtsanctie op te leggen waarbij Veerle Heeren uit het ambt van burgemeester wordt geschorst gedurende een periode van zes maanden, ingaande op 1 februari 2022.

Ook de provinciegouverneur had in zijn tuchtverslag het niet bindende voorstel van 6 maanden schorsing als tuchtstraf geformuleerd. Bij het formuleren van dit voorstel werd rekening gehouden met zowel verzachtende omstandigheden als verzwarende omstandigheden. Zo staat het initieel ontbreken van de functie van programmamanager in het vaccinatiecentrum te Sint-Truiden omschreven als een verzachtende omstandigheid. Dat had namelijk een grote impact op de werking van het vaccinatiecentrum en bracht beperkingen met zich mee in de mogelijkheden om de vaccinatiestrategie te handhaven.

Dat een burgemeester van een stad een voorbeeldfunctie heeft, wordt als verzwarende omstandigheid beschouwd. Vlaams minister Bart Somers: “De feiten voltrokken zich op een moment dat onze maatschappij zich in volle crisissituatie bevond en op een moment dat het vertrouwen van de burger in de overheid maximaal moest worden gewaarborgd. Een burgemeester kan haar functie niet misbruiken om zichzelf en mensen uit haar omgeving vervroegd te laten vaccineren. De schorsing voor de duur van zes maanden is volgens mij een evenredige en gepaste tuchtstraf. Als de gemeenteraadsleden van Sint-Truiden oordelen dat mevrouw Heeren ook nadien geen burgemeester kan zijn, dan kunnen ze een constructieve motie van wantrouwen indienen. Over dat laatste doe ik als minister geen uitspraken.”

Bart Somers
Arenberggebouw
Arenbergstraat 7
1000 Brussel
E-mail
kabinet.somers@vlaanderen.be
Telefoon
02 552 69 00
Fax
02 552 69 01
Word lid van Open Vld
Laat je gegevens achter en krijg jouw lidkaart opgestuurd voor slechts 12,5 euro per jaar.