Nieuws

Zoeken op categorie

Nieuwe erkenningsvoorwaarden voor participatieorganisatie

2020/05/12 |

Samenleven

12 mei 2020 - De Vlaamse regering heeft op voorstel van minister van Samenleven Somers de nieuwe erkenningsvoorwaarden goedgekeurd waaraan de volgende participatieorganisatie moet voldoen. Tot nu toe trad het Minderhedenforum op als participatieorganisatie, maar die erkenning werd niet verlengd. Bart Somers: “De toekomstige participatieorganisatie voor minderheden zal niet langer een koepel van verenigingen zijn, maar een netwerkorganisatie met onder meer experts die de maatschappelijke participatie van mensen met migratieroots ondersteunen. Dit maakt deel uit van een grondige vernieuwing van het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid.”

Terug

Eind 2020 loopt de erkenning van de huidige participatieorganisatie voor etnisch-culturele minderheden, het Minderhedenforum vzw,  af. Begin maart maakte minister Somers al bekend dat de erkenning niet verlengd wordt omdat de organisatie niet langer beantwoordt aan de erkenningsvoorwaarden.  Minister Somers: “In plaats van een koepel te zijn van verenigingen, moet de participatieorganisatie bestaan uit verschillende actoren die activiteiten in beleidsparticipatie met personen van buitenlandse herkomst organiseren of ondersteunen. Dit is nodig om haar rol als vertegenwoordiger van de diversiteit ten volle te kunnen opnemen. De superdiversiteit in Vlaanderen stelt ons voor nieuwe uitdagingen en kansen. We moeten het Vlaamse inburgerings- en integratiebeleid grondig vernieuwen zodat burgers volwaardig deel kunnen uitmaken van onze inclusieve samenleving.”

Met zijn nieuwe erkenningsregeling geeft minister Somers uitwerking aan het regeerakkoord dat stelt dat de erkende participatieorganisatie een netwerkorganisatie moet zijn die expertise bundelt m.b.t. inclusie van mensen met migratieroots en overheid, bedrijven en middenveld adviseert.  De volgende participatieorganisatie zal erkend worden voor de periode 2021-2025.

Erkenning in drie fasen

De erkenningsprocedure wordt opgedeeld in drie fasen: een selectiefase waarin een kandidaat-participatieorganisatie wordt gekozen, een onderhandelingsfase waarin de kandidaat in nauw overleg met de minister gaat, en de erkenningsfase waarin de kandidaat-organisatie definitief erkend wordt voor een periode van vijf jaar. Ook na de erkenning vraagt minister Somers voortdurend overleg en rapportering over de activiteiten.

Bart Somers: “We volgen in elke fase de kandidaat-participatieorganisatie heel nauw op, om er zeker van te zijn dat we elkaar begrijpen en dat de kandidaat aan de nieuwe voorwaarden voldoet.   Maar ook nà de erkenning laten we de participatieorganisatie niet los: we vragen jaarlijkse actieplannen, maar ook jaarverslagen over het voorbije werkjaar.”

Meer diversiteit

De erkende kandidaat-participatieorganisatie moet een openbare oproep organiseren voor de evenwichtige en diverse samenstelling van haar bestuursorganen. Ook de wijze waarop dit wordt georganiseerd moet bekend zijn vooraleer een kandidaat-participatieorganisatie in aanmerking kan komen voor een erkenning.

Met het oog op een moderne en performante netwerkorganisatie heeft de minister nieuwe regels voor de samenstelling van bestuursorganen vastgelegd.  De samenstelling moet meer divers zijn zowel op het vlak van herkomst, gender, leeftijd als deskundigheid. Naast individuele burgers moet er ook plaats zijn voor experts op het vlak van o.a. arbeidsmarkt of onderwijs, werkgevers, academici enzovoort.

Bart Somers: “In het verleden bestond de participatieorganisatie uit verenigingen. Een modern en performant integratie- en gelijke kansenbeleid steekt mensen niet in hokjes en laat zich adviseren door een participatieorganisatie met verschillende actoren die niet noodzakelijk lid zijn van vereniging.”

De minister benadrukt dat een evolutie van de participatieorganisatie in het belang is van alle mensen met migratieroots in ons land. Bart Somers: “Door de participatieorganisatie open te trekken voor wetenschappers, sociaal werkers, leerkrachten, bedrijven en geëngageerde burgers die allemaal de belangen van mensen met migratieroots wensen te verdedigen, zullen uiteindelijk meer mensen van buitenlandse afkomst zich effectief vertegenwoordigd voelen. Op die manier werken we allemaal samen aan een inclusief Vlaanderen met gelijke kansen voor iedereen.”

Bart Somers: “Een organisatie die de maatschappelijke participatie van mensen met migratieroots behartigt, is per definitie een netwerkorganisatie die zelf volop in de maatschappij staat en verbindingen maakt tussen burgers, overheid en organisaties om segregatie tegen te gaan. Daarom is de eigen diversiteit van de organisatie en een transparante werking ontzettend belangrijk. We doen er alles aan om een nieuwe participatieorganisatie te selecteren die aan deze voorwaarden beantwoordt.”

Naast nieuwe erkenningsvoorwaarden, werkt minister Somers ook aan extra sanctiemogelijkheden voor organisaties die niet meteen aan de voorwaarden voldoen. Nu bestaat alleen de opheffing van de erkenning van de participatieorganisatie.  

Tot slot zal de bevoegde minister ook beleidsprioriteiten bekendmaken waarrond de nieuwe participatieorganisatie moet werken. De beleidsprioriteiten worden verankerd in de samenwerkingsovereenkomst met de nieuwe participatieorganisatie.


Deel dit op

Bart Somers
Grote Markt 21
2800 Mechelen

Telefoon
015 29 78 15
Word lid van Open Vld
Laat je gegevens achter en krijg jouw lidkaart opgestuurd voor slechts 12,5 euro per jaar.