Nieuws

Zoeken op categorie

Kempense gemeenten zetten energie- en klimaatdoelstellingen kracht bij

2022/10/21 |

LEKP 2.0

21 oktober 2022 - Vandaag ondertekende Vlaams minister van Binnenlands bestuur Bart Somers samen met Kempense beleidsmakers het vernieuwde Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP 2.0). Met dit pact wordt een versnelling hoger geschakeld op vlak van de energie- en klimaatambities. Bart Somers: “Het lokaal energie- en klimaatpact geeft het bestuursniveau dat het dichtste bij de mensen staat de nodige middelen om een versnelling hoger te schakelen om de klimaatdoelstellingen waar te maken. Via concrete doelstellingen en tools kunnen lokale besturen aan de slag om bijvoorbeeld inwoners maximaal te ontzorgen bij projecten zoals collectieve wijkrenovaties. Op deze manier verleggen we een steen in de rivier op vlak van het klimaat én helpen we de energiefactuur van gezinnen te milderen.”

Terug

293 lokale besturen waaronder alle Kempense gemeenten ondertekenden reeds het Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP) 1.0 dat in 2021 door minister Somers en de Vlaamse regering werd gelanceerd. Binnen dit pact worden middelen voorzien voor lokale besturen om in te zetten op vier verschillende werven: vergroening, energiebesparende werven, koolstofvrije deelmobiliteit en de droogteproblematiek. Door het pact te ondertekenen engageren de lokale besturen zich concrete doelstellingen zoals één extra boom per inwoner en 1 m2 ontharding per inwoner waar te maken tegen 2030. Deze doelstellingen werden naar aanleiding van de Europese klimaatdoelstellingen (Fit for 55) verder aangescherpt in LEKP 2.0. In totaal wordt 33.62 miljoen euro voorzien voor het LEKP in 2022 en minstens 23.75 miljoen euro en 20 miljoen euro voor 2023 en 2024 respectievelijk.

LEKP 2.0

Bart Somers: “Met de verscherpte doelstellingen en de extra middelen die hiervoor werden vrijgemaakt spelen we in op de noodzaak om een versnelde energietransitie te bekomen. Neem bijvoorbeeld het Vlaamse woningpatrimonium, dat is fors verouderd en tegen 2050 moeten alle woningen een EPC-label A hebben. Aan het huidige tempo geraken we slechts aan 30%. De renovatiegolf moet massaal in gang gezet worden. Het is voor individuele burgers vaak moeilijk hun weg te vinden in de verschillende renovatie mogelijkheden. Een collectieve ontzorgende aanpak, georganiseerd door de lokale besturen met middelen van LEKP 2.0 kan daar een duwtje in de rug geven. “

Kempense gemeenten spannen zich verder in

Dat Kempense beleidsmakers ook hun schouders onder dit vernieuwde LEKP zetten is goed nieuws. Ward Kennes, voorzitter Conferentie Kempense burgemeesters: “Onze regio is een goed parcours aan het rijden, maar we zijn ons ervan bewust dat er nog veel werk op de plank ligt. Door de ondertekening van het Lokaal Energie-en Klimaatpact 2.0 willen we de ambitie tonen om een stap verder te gaan.”

De doelstellingen van het pact sluiten aan bij Kempen2030, het streekproject over klimaat waar alle 29 Kempense gemeenten hun schouders onder zetten. Alle Kempense gemeenten ondertekenden eerder de burgemeestersconvenanten 2020 en 2030. Daarmee engageren ze zich om 40% CO2 te besparen tegen 2030 en de regio weerbaarder te maken tegen de gevolgen van de klimaatverandering.

Lokale initiatieven maken mee het verschil

De Kempense gemeenten zetten volop in op acties op het terrein die passen binnen de verschillende werven van het pact, en eerder werden benoemd in hun klimaatactieplannen. Zo bouwt de stad Turnhout een stadsbreed warmtenet uit zoals in het woonproject “Heizijdse Velden”. Paul Van Miert, burgemeester Turnhout: “Het project Heizijdse Velden kadert in een ruimer plan. Alle plekken waar we warmtenetten aanleggen worden op termijn met elkaar verbonden. Zo kunnen we binnenkort één groot warmtenet aanbieden in de stad.”. Astrid Wittebolle, schepen Turnhout: “We hadden in Turnhout al ingezet op zonne-energie en windenergie. De kans om warmte uit de grond te gebruiken willen we zeker benutten om onze klimaatdoelstellingen te realiseren.

In Vorselaar wordt met het project “Vorselaar breekt uit” ingezet op vergroening en ontharding van de dorpskern. Lieven Janssens, burgemeester Vorselaar: “Voor ons is het marktplein het sluitstuk van een jarenlange inzet op dorpskernvernieuwing. We hebben bewust gekozen om op een heel centrale plek in Vorselaar te tonen dat we durven ontharden en voor een andere manier van mobiliteit staan.”

Marijke Huysmans, experte grondwaterhydrologie verbonden aan de VUB en KU Leuven en lid van de Task Force van de Blue Deal. “Door de klimaatverandering worden we geconfronteerd met frequentere, langere en intensere periodes van droogte. Hierdoor moeten we anders leren omgaan met water. Zoveel mogelijk water opvangen en laten infiltreren is de boodschap. Het project in Vorselaar is daar een mooi voorbeeld van.”

In Oud-Turnhout wordt ingezet op deelmobiliteit, de stad plaatste in 2021 twee deelwagens op het dorpsplein die zowel door het gemeentepersoneel als inwoners worden gebruikt.

Bob Coppens, burgemeester Oud-Turnhout: “Om de klimaatdoelstellingen te behalen, moeten we onze verplaatsingen anders invullen. Door de inzet van elektrische deelwagens, die ook door onze medewerkers worden gebruikt, proberen we als gemeente het goede voorbeeld te geven en bieden we onze inwoners een goedkoper en comfortabel alternatief ter vervanging van hun eigen wagen.”

Primeur: Financiering digitaal platform burgerparticipatie rond klimaat goedgekeurd

Vandaag werd op de Vlaamse ministerraad beslist dat het project “klimaatmakers” ingediend door IOK (Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen) financiering krijgt van de Vlaamse overheid. Klimaatmakers heeft als doel burgers actief te betrekken bij het organiseren van lokale klimaatprojecten (burgerparticipatie). Met de financiering wordt een digitaal platform ontwikkeld waarbij burgers die lokaal zelf klimaatacties willen opstarten, worden ondersteund, dit in 12 verschillende Kempense gemeenten. De Vlaamse regering trekt hiervoor 445.434 euro uit in het kader van Vlaamse Veerkracht. Bart Somers: “De doelstelling om burgers actief te betrekken bij lokale klimaatdoelstellingen kan ik alleen maar toejuichen. Het testtraject dat vorig jaar liep in Olen en Laakdal slaagde erin 30 burgers te engageren voor concrete klimaatprojecten. De verdere uitrol van dit project is wat mij betreft dan ook logisch. Burgers die wars van politieke voorkeur samen aan concrete projecten werken verrijkt onze samenleving”.

Bart Somers
Arenberggebouw
Arenbergstraat 7
1000 Brussel
E-mail
kabinet.somers@vlaanderen.be
Telefoon
02 552 69 00
Fax
02 552 69 01
Word lid van Open Vld
Laat je gegevens achter en krijg jouw lidkaart opgestuurd voor slechts 12,5 euro per jaar.