Nieuws

Zoeken op categorie

Vlaamse regering richt naast economisch comité ook maatschappelijk relancecomité op

2020/05/17 |

Vlaamse regering

17 mei 2020 - De impact van de coronacrisis en de bijhorende overheidsmaatregelen op het verenigingsleven, de vrijetijdsbesteding en sociale contacten tasten ons maatschappelijk weefsel aan, verzwakken de samenhorigheid tussen mensen en leiden tot sociale isolatie of segregatie. Daarom is het essentieel dat de Vlaamse Regering naast een comité voor de economische relance ook een comité opricht dat de Vlaamse Regering adviseert voor een sterke maatschappelijke relance. Beiden zijn cruciaal en moeten elkaar wederzijds versterken.

Terug

Dit maatschappelijk relancecomité moet de Vlaamse Regering helpen om de impact van de coronacrisis op onze samenleving zo goed mogelijk op te vangen door de schade die wordt toegebracht aan ons maatschappelijk weefsel, zo veel mogelijk te vermijden, in te perken of te herstellen. Vervolgens moeten we ook nadenken over hoe we dit weefsel opnieuw kunnen versterken en opnieuw veerkrachtig maken in deze nieuwe context.

Het is op dit moment nog vroeg om de precieze schade te meten, maar nu reeds bereiken ons zorgwekkende signalen van een sterke toename van maatschappelijke problemen, zoals eenzaamheid (o.a. bij ouderen, kwetsbare jongeren en singles), toenemende angst, intra-familiale spanningen, armoede, verslavingen, psychosociale problemen etc.

De impact op het verenigingsleven, de vrijetijdsbesteding en sociale contacten, het wegvallen van veel publieke sociale evenementen in stads- en dorpskernen tasten ons maatschappelijk weefsel aan, verzwakken de samenhorigheid tussen mensen en leiden tot sociale isolatie of segregatie.

Hoe passen we de organisatie van onze zorg, vrije tijd, verenigingsleven, evenementen, gezin, buurtwerk, jeugdwerk, religie,… aan om met respect voor de nieuwe regels en sociale controle de banden met onze familie, buurt en vriendenkring te herstellen en versterken?

 

Thema’s

Het maatschappelijk relancecomité formuleert aanbevelingen aan de Vlaamse Regering over de volgende thema’s:

1. Psychisch welzijn

- Wat waren de werkzame factoren voor het (mentaal) welbevinden van de mensen? Bij wie konden mensen terecht? Wat moeten we versterken? Hoe kunnen we de veerkracht van gezinnen vergroten?

- Eenzaamheid: zowel bij bewoners van woonzorgcentra als voorzieningen voor personen met een handicap en jeugdhulp, maar ook aandacht voor eenzaamheid thuis bij bv. bejaarden, kwetsbare jongeren en alleenstaanden, en voor de risico’s die een versnelde digitalisering op dit vlak creëren;

- Familiale stress: relaties die onder druk komen te staan, spanningen tussen ouders en kinderen; in het uiterste geval zelfs intra-familiaal geweld;

- Verslavingsproblemen: onderzoeken of er een toename is van alcoholmisbruik en andere verdovende middelen binnenshuis of van eventuele andere (gok)verslavingen en hoe we dit best aanpakken;

- Verdriet of post-traumatische stress: aandacht voor het feit dat sommige mensen dierbaren verloren hebben zonder fatsoenlijk afscheid te hebben kunnen nemen;

- Stress bij personeel zorgsector en hulpverleners: mogelijk traumatische ervaringen bij diegenen die intensief met corona-bestrijding bezig zijn geweest en in het algemeen een verhoogde werkstress;

2. Welzijn, zorg, gezondheid en armoedebestrijding

- Preventieve gezondheidszorg: sommige gezondheidsproblemen hebben door de Corona-focus te weinig aandacht gekregen omdat mensen met bepaalde klachten niet naar het ziekenhuis of huisarts zijn durven gaan. Hoe kunnen we hiermee omgaan?

- Welke lessen kunnen we uit deze crisis leren voor de organisatie van onze gezondheidszorg, o.a. in de woonzorgcentra?

- Welke lessen kunnen we uit deze crisis trekken voor de beleving van zorg en welzijn in Vlaanderen? Wat is de impact op hoe de bevolking denkt over zorg en welzijn in Vlaanderen?

- Welke hefbomen zien we in deze crisis voor toekomstig leiderschap en organisatie in zorg en welzijn?

- Hoe evolueert het profiel van de armoede in Vlaanderen als gevolg van Corona, en wat kunnen we hieraan verhelpen vanuit de Vlaamse bevoegdheden?

3. Vrije tijd, sport, verenigingsleven, cultuur, religie, publieke ruimte, mobiliteit…

- Wat is de impact van het Corona-virus op de toekomstige organisatie van ons sociale leven? Zal de wijze waarop we elkaar ontmoeten in familie, vrienden, buurt, evenementen, verenigingsleven… fundamenteel veranderen? Hoe kunnen we onze samenleving op deze nieuwe realiteit voorbereiden?

- Hoe pakken we de uitdaging aan om opnieuw samen op café of restaurant, een concert of tentoonstelling te kunnen gaan zonder de gezondheid van anderen in gevaar te brengen?

- Hoe kunnen we kinderen, jongeren en ouderen opnieuw zichzelf laten zijn, hen perspectief bieden en ruimte geven om zich te ontplooien in hun sociale contacten en beleving zonder hun eigen veiligheid of die van anderen in gevaar te brengen?

- Hoe kunnen we de inrichting en regels van ons sociale en publieke leven aanpassen om een verdere of nieuwe verspreiding van het virus tegen te gaan?

- Hoe pakken we de uitdaging aan om in onze sociale contacten de regels te respecteren en elkaar waar nodig hierop aan te spreken en tegelijk de sociale cohesie te behouden en bevorderen?

- Welke lessen kunnen we trekken over de inrichting van de publieke ruimte in stads- en dorpskernen en de relatie met de lokale economie, de mobiliteit etc.?

4. Onderwijs en vorming, inburgering en integratie

- Hoe pakken we de opgelopen leerachterstand aan, in het bijzonder bij kwetsbare groepen?

- Welke lessen kunnen er getrokken worden op het vlak van de manier van lesgeven. Welke opportuniteiten biedt dit? (bv. mogelijk maken van combinatie met werk, vrije tijd, …)

- Hoe vermijden we dat de Corona-crisis een bres slaat in het gedeelde burgerschap in Vlaanderen? Hoe vermijden we een verdere isolatie of segregatie tussen diverse bevolkingsgroepen?

5. Communicatie, versnelde digitalisering en privacy

- Hoe kan correcte informatie en communicatie bijdragen aan de maatschappelijke relance?

- Nu we voor een stuk gedwongen geleerd hebben om meer digitaal te werken, zowel professioneel, maar ook bij publieke dienstverlening en vrije tijd, zal de te verwachten “permanente golf” van digitalisering ook een nieuwe uitdaging creëren:

o Hoe gaan we om met het feit dat er minder informele sociale contacten ontstaan?

o Hoe gaan we om met privacy-issues (zeker ook bij kwetsbare groepen)?

 

Samenstelling

Het maatschappelijk adviescomité zal bestaan uit maximaal 18 leden die vanzelfsprekend ruime consultaties kunnen doen en daarvoor alle nodige ondersteuning krijgen.

9 leden zijn experts, 9 leden zijn afgevaardigden van de ministers.

De 9 experts zijn:

• Ive Marx

• Lieven Annemans

• Liesbet Stevens

• Pieter Ballon

• Inge Vervotte

• Wouter Duyck

• Elke Hermans

• Sabine Bourgeois

• Alexandra Smarandescu

Voor zowel het economische relancecomité als het maatschappelijke relancecomité creëren we een gemengde kerngroep op Vlaams niveau, waar vanuit beide adviescomités aanbevelingen geformuleerd en besproken zullen worden. Die gemengde kerngroep zal bestaan uit zowel de leden van de Vlaamse Regering als (een delegatie van) de experts uit zowel het economische als het maatschappelijke relancecomité, aangevuld met de voorzitter en de ondervoorzitter van de SERV, de voorzitter van het voorzitterscollege, de AAVR bij de PV van de EU en een directielid van de NBB.


Deel dit op

Bart Somers
Arenberggebouw
Arenbergstraat 7
1000 Brussel
E-mail
kabinet.somers@vlaanderen.be
Telefoon
02 552 69 00
Fax
02 552 69 01
Word lid van Open Vld
Laat je gegevens achter en krijg jouw lidkaart opgestuurd voor slechts 12,5 euro per jaar.