Nieuws

Zoeken op categorie

Somers en Demir willen rol van lokale besturen versterken om radicalisme te voorkomen

2020/07/01 |

Samenleven

1 juli 2020 - Vandaag werd het rapport van het Vlaams Vredesinstituut over het Vlaamse beleid inzake de lokale aanpak van gewelddadige radicalisering voorgesteld in de commissie. Het rapport geeft enkele inzichten over het beleid van de vorige Vlaamse regering. Ondertussen werken ministers Bart Somers en Zuhal Demir samen aan een nieuw Vlaams actieplan waarvan ze het doelstellingenkader nog voor de zomer wensen klaar te hebben.

Terug

Om in kaart te brengen hoe het vorig Vlaams actieplan rond gewelddadig radicalisme in de lokale praktijk loopt en door de lokale besturen ervaren wordt heeft het Vlaams Vredesinstituut een rapport opgesteld. Het rapport is het resultaat van onderzoek in de literatuur en beleidsdocumenten, alsook een bevraging uitgevoerd bij negen steden en gemeenten.

Uit het rapport blijkt dat de doelstelling om de lokale regierol te ondersteunen en te versterken goed onthaald wordt op lokaal niveau. De informatiedoorstroming vanuit de Vlaamse beleidsdomeinen naar de lokale besturen kan wel beter. Daarvoor kijkt de Vlaamse overheid momenteel naar de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten die ze daarvoor jaarlijks projectsubsidies geeft, maar het is belangrijk dat er wordt nagedacht over een beleid op lange termijn.

Verder benadrukt het rapport nog dat we moeten werken aan een persoonsgerichte aanpak en dat er niet enkel mag gefocust worden op jihadistische radicalisering, maar dat andere vormen van extremisme en polarisering ook aangepakt moeten worden.

 

Lokale besturen en informatiedeling

 

Vlaams minister van Samenleven en Binnenlands Bestuur Bart Somers werkt in nauwe en goede samenwerking met Vlaams minister van Justitie en Handhaving Zuhal Demir aan een nieuw Vlaams actieplan.

Bart Somers: “Voorkomen is altijd beter dan genezen en dat geldt zeker voor het beleid rond radicalisering. Het lokale bestuur is het meest aangewezen om gewelddadig radicalisme te voorkomen, dat blijkt ook uit het rapport. Samen met collega Demir gaan we daarom de LIVC’s versterken die de lokale veiligheidsactoren samenbrengen met de socio-preventieve actoren. Het is belangrijk dat de politieagent, welzijnswerker, straathoekwerker, veiligheidsdiensten en het onderwijsveld goed samenwerken en alle elementen op tafel kunnen leggen als een bepaalde casus wordt besproken. Een betere informatiedeling en de uitwerking van een gezamenlijk beroepsgeheim is daarbij een prioriteit.”

Vlaams minister van Justitie Zuhal Demir: “Onze lokale integrale veiligheidscellen zijn er gekomen om de dreiging tegen te gaan vanuit religieus-extremistische, salafistische en islamistische hoek, maar uiteraard zijn ze ook van groot belang voor links- en rechts-extremisme. Hun werking optimaal organiseren zodat de informatie snel en efficiënt doorstroomt per casus komt de veiligheid van Vlaanderen ten goede. Alleen door een goede informatiedoorstroming en met betrokkenheid van alle actoren rond de tafel kunnen we deze kerntaak vervullen”. Zo wil Demir van de aanwezigheid van Vlaamse justitiehuizen binnen de LIVC’s graag de regel maken omdat het de Vlaamse justitieassistenten zijn die de betrokkenen moeten begeleiden. Om het belang daarvan te duiden aan alle actoren wordt gewerkt aan een draaiboek.

Zoals het rapport voorstelt, zal het nieuw Vlaamse actieplan niet enkel focussen op jihadistische radicalisering, maar ook op andere vormen van extremisme en polarisering. Bart Somers: “De weg naar gewelddadig radicalisme begint vaak op dezelfde manier. Men isoleert bepaalde individuen en indoctrineert ze met een boodschap waarbij men bevolkingsgroepen tegen elkaar opzet tot men overgaat tot geweld. Lokale besturen zijn goed geplaatst om snel in te grijpen. Zij staan het dichtst bij de burger, kunnen de problemen en gevaren sneller detecteren, en hebben het beste netwerk. Het is daarom belangrijk dat we de regierol van de lokale besturen verder versterken vanuit een faciliterende Vlaamse overheid.”

Ministers Somers en Demir hopen het doelstellingenkader nog voor het zomerreces binnen de Vlaamse regering af te spreken zodat de concrete acties kort na de zomer kunnen worden goedgekeurd.


Deel dit op

Bart Somers
Burgemeester stad Mechelen

E-mail
info@openvldmechelen.be
 
Word lid van Open Vld
Laat je gegevens achter en krijg jouw lidkaart opgestuurd voor slechts 12,5 euro per jaar.