Nieuws

Zoeken op categorie

Samenleven

Het Vlaams mensenrechteninstituut gaat van start

“Vlaanderen stapt in de mensenrechten”. Met die woorden kondigde Vlaams minister van Samenleven Bart Somers de komst van een nieuw Vlaams Mensenrechteninstituut aan in oktober 2022. Vandaag is het zo ver en gaat het Vlaams mensenrechteninstituut van start. Met een breed mandaat om alle mensenrechten te beschermen via één meldpunt en een onafhankelijke geschillenkamer, werkt het VMRI versnippering tegen en ambieert een internationale A-status. Vlaams minister Bart Somers: “Mensenrechten zijn fundamenteel en universeel. Ze moeten voor elke burger beschermd worden. Vlaanderen legt vandaag de lat hoger, ambieert de Europese top en stapt met het Vlaams mensenrechteninstituut in de mensenrechten.”

Samenleven

Eén op de drie LGBTI-personen ondervindt vorm van fysiek geweld. Somers reageert bezorgd.

Eén op de drie ondervraagden heeft de voorbije twee jaar te maken gehad met een vorm van fysiek geweld vanwege hun geaardheid of gender. Dat blijkt uit een studie op vraag van Vlaams minister van Gelijke Kansen Somers. Ook zegt ruim negen op tien van de ondervraagden dat ze te maken hadden met een vorm van verbaal of psychisch geweld “Dat is een ontstellend hoog aantal”, reageert minister Somers. “Deze legislatuur hebben wij het aantal Veilige en Vertrouwde Omgevingen (safe spaces) verhoogd in nauwe samenwerking met de LGBTI-belangenverenigingen. Ook moeten we blijven inzetten op bewustwording en sensibilisering in de bredere samenleving.”

Samenleven

Cultuur als antwoord op segregatie: Plan Samenleven bereikt meer dan 31.000 jongeren met migratieroots

Samenleven gebeurt lokaal. Daarom trekt Vlaams minister van Samenleven Bart Somers met Plan Samenleven de komende drie jaar 47 miljoen uit voor lokale besturen die een boost willen geven aan het samenleven in diversiteit. Kortrijk is één van de 105 lokale besturen die intekenden op het plan. Burgemeester Ruth Vandenberghe toonde Minister Bart Somers vandaag hoe de stad met het project “Roots” segregatie doorbreekt aan de hand van cultuur. “Het Plan Samenleven zal over gans Vlaanderen meer dan 31.000 jongeren met migratieroots of met een handicap in contact brengen met cultuur. Met het project Roots toont Kortrijk hoe cultuur een verschil kan maken in het doorbreken van segregatie,” aldus minister Somers.

Samenleven

Vlaanderen stelt nieuw kader voor om toegankelijkheidsregels bij (her)bouw van publieke gebouwen te verscherpen

Gebouwen in Vlaanderen zijn te vaak niet toegankelijk voor mensen met een handicap. Overheidsgebouwen, onderwijs- en cultuurinstellingen en toeristische voorzieningen moeten nochtans toegankelijk zijn voor iedereen. Vorige week keurde de Vlaamse regering, onder impuls van bevoegde Ministers Somers en Demir, de krijtlijnen van de nieuwe regelgeving goed. De aanpassing aan de zogenaamde toegankelijkheidsverordening zorgt ervoor dat elk publiek toegankelijk gebouw maximaal aan de toegankelijkheidseisen moet voldoen. Ook werkplekken zelf moeten nu toegankelijk gemaakt worden.

Samenleven

Nieuw inburgeringsdecreet één jaar in voege. Somers maakt de balans.

Eén jaar na het invoeren van het nieuwe inburgeringsdecreet maakt Vlaams minister van Samenleven Somers dinsdag de balans in het Vlaams parlement. Een record aantal personen volgde het vernieuwde traject maatschappelijke oriëntatie dat de grondwaarden bijleert aan nieuwkomers. Bart Somers: “Als het op onze fundamentele grondwaarden aankomt is op de helft van de vragen juist antwoorden onvoldoende, ik verhoog de lat en wil dat nieuwkomers heel goed begrijpen in welke samenleving ze terechtkomen en welke fundamentele waarden hier gelden. Nieuwkomers moeten dit kennen. Dat is in het belang van de nieuwkomer en de samenleving.”

Samenleven

Risico op sociaal isolement bij geloofsafstand

Hoe moeilijk is het om afstand te doen van je geloof of levensbeschouwing? Daarnaar deed de universiteit van Antwerpen het afgelopen jaar onderzoek op vraag van Vlaams Minister voor Samenleven Bart Somers. Dat rapport is nu opgeleverd en voorgesteld. Daaruit blijkt dat het in Vlaanderen ook vandaag nog niet altijd een sinecure is om je levensbeschouwelijke overtuiging bij te stellen. Dat geldt bovendien voor elke levensbeschouwing waar afstand van wordt gedaan, al zijn er wel onderlinge verschillen in hoe zich dat uit. “Dit gaat over de kern van waar onze samenleving voor staat, namelijk de vrijheid om zelf je identiteit in te kleuren. Om voor jezelf te bepalen of je gelooft, niet gelooft of wil veranderen van geloof. En dus is het onze taak om keer op keer de kooi van normen waar mensen in opgesloten kunnen raken, open te blijven breken.”

Samenleven

Een jaar na de oorlog: 15.000ste Oekraïner leert Nederlands

Bijna een jaar geleden viel Rusland Oekraïne binnen. Een grote stroom aan tijdelijk ontheemde Oekraïners arriveerde in Vlaanderen. Vandaag schreef de 15.000ste Oekraïner zich in om Nederlandse les te volgen in het bijzijn van Vlaams minister van Samenleven Bart Somers. “De oorlog in Oekraïne raakt ons allen zeer hard. We hebben in Vlaanderen veel Oekraïners opgevangen. Om hen te ondersteunen om van Vlaanderen hun tijdelijke thuis te maken zetten we sterk in op lessen Nederlands en persoonlijke begeleiding. De Oekraïners zelf geven aan dat ze willen bijdragen aan de samenleving, Nederlands leren kan daar helpen.”

Samenleven

Somers juicht initiatief van nieuwe Vlaamse leerboeken Islam onderwijs toe

Somers kreeg vandaag een parlementaire vraag van Tom Ongena (Open VLD) naar aanleiding van nieuwe leerboeken Islamitisch godsdienst onderwijs die werden opgesteld door Vlaamse Moslims. Bart Somers “Net zoals ik buitenlandse invloed wil weren in geloofsgemeenschappen, wil ik dit doorzetten op andere domeinen. Het initiatief om een nieuw leerboek te publiceren dat kadert binnen onze Vlaamse samenleving is moedig en broodnodig. Het creëert een emancipatorisch proces, een proces van ontvoogding van buitenlandse invloeden.”

Samenleven

Antwerpse app helpt blinden en slechtzienden veilig oversteken

Een nieuwe Antwerpse app helpt blinden en slechtzienden veilig over te steken. Dat werd vandaag meegedeeld aan Vlaams minister van Gelijke Kansen Bart Somers. De ontwikkeling van de OKO-app gebeurde door het bedrijf AYES. Deze wordt binnenkort actief uitgerold in een proefproject in de stad Antwerpen. Dit proefproject past in het Plan Samenleven van Somers, waarbinnen Antwerpen mentorstad is voor toegankelijkheid. Bart Somers: “In Vlaanderen zijn 200.000 mensen slechtziend en 10.000 mensen blind. Als minister van Gelijke Kansen span ik mij in om Vlaanderen meer toegankelijk te maken. De OKO-app die ik vandaag zag in Antwerpen is een goed initiatief”.

Binnenlands bestuur

Somers tevreden met sterke raad van bestuur nieuw Vlaams Mensenrechteninstituut

“Vlaanderen stapt in de mensenrechten”. Met die woorden kondigde Vlaams minister van Binnenlands Bestuur en Samenleven Bart Somers de komst van een nieuw Vlaams Mensenrechteninstituut aan. Het instituut wordt operationeel op 15 maart dit jaar. Vandaag keurde het Vlaams parlement de lijst van leden in de raad van bestuur goed. Bart Somers: “De nieuwe Raad van Bestuur van het Vlaams Mensenrechteninstituut brengt zeer veel expertise samen. Het parlement heeft een sterke raad van bestuur gekozen. Vlaanderen kiest voor de mensenrechten.”

Samenleven

Bart Somers zet nieuwe inburgeringstraject met buddy’s in de verf

Sinds 1 januari dit jaar moeten inburgeraars verplicht optrekken met een buddy. Somers zet zijn nieuwe inburgeringsbeleid in de verf bij het Gentse Agentschap voor Integratie en Inburgering IN-Gent. Naast de buddy-uren is ook de verplichte inschrijving bij VDAB nieuw. Bart Somers: “Een netwerk uitbouwen in onze maatschappij, in contact komen met Vlamingen, kansen krijgen om vrijwillig een handje toe te steken, Nederlands te spreken, … dat zijn allemaal zaken die de nieuwkomer leert tijdens het nieuwe deel van zijn inburgeringstraject.”

Samenleven

12 aanvragen voor verkorte erkenningsprocedure lokale geloofsgemeenschappen niet in orde

10 januari 2023 - Van de 89 lokale geloofsgemeenschappen die een aanvraag indienden voor een verkorte erkenningsprocedure zijn 12 dossiers onontvankelijk verklaard. Het betreft 12 islamitische lokale geloofsgemeenschappen. De aanvragen kaderen binnen het nieuwe erkenningsdecreet van Vlaams minister van Samenleven Bart Somers. “Door het nieuwe erkenningsdecreet zullen alleen geloofsgemeenschappen die zich inschrijven in ons samenlevingsmodel erkend worden. 77 van 89 ingediende erkenningsdossiers waren volledig. Ik zal deze nu door de Vlaamse Informatie- en screeningsdienst, de lokale besturen en de Federale minister van Justitie ten gronde laten analyseren.”

Samenleven

Somers wil discriminatie van alleenstaanden aanpakken

31 december 2022 - Begin dit jaar wierp Vlaams minister Bart Somers in De Zondag op dat discriminatie van alleenstaanden meer aandacht verdient. Zo toont onderzoek aan dat verhuurders samenwonende alleenstaanden soms benadelen ten opzichte van koppels. Deze alleenstaanden kunnen slechts rekenen op beperkte bescherming. Somers wil hier verandering in brengen en legde daarover een conceptnota voor aan de Vlaamse regering

Samenleven

Nieuwkomers gaan sneller naar VDAB én controle wordt strikter

19 december 2022 - Een belangrijk onderdeel van het hervormde inburgeringstraject voor nieuwkomers is de toeleiding naar werk. De Agentschappen Inburgering & Integratie werken daarom nauwer samen met VDAB. De intake gebeurt vanaf nu gezamenlijk. “Onbegrijpelijk, maar vroeger stroomde slechts 17% van de inburgeraars door naar VDAB. Dat percentage is nu al 74%, maar eigenlijk moet dat 100% zijn. Toeleiding naar de arbeidsmarkt is de sleutel tot zelfredzaamheid”, klinkt het bij bevoegd ministers Bart Somers en Jo Brouns.

Samenleven

Vlaamse ministers Somers en Crevits bezoeken OverKop-huis in Gent

1 december 2022 - Vandaag bezochten Vlaams minister van Samenleven Bart Somers en Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits samen het OverKophuis in Gent. Vlaams minister Bart Somers maakte 249.900 euro vrij om in de vijf pioniershuizen (Gent, Genk, Mechelen, Oostende en Tienen) extra in te zetten op een inclusieve werking. Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits wil de werking van de OverKop-huizen verder uitbreiden, zodat zij ook de rol van bruggenbouwer tussen jeugdwerkorganisaties en lokale welzijns- en geestelijke gezondheidsactoren kunnen opnemen.

Samenleven

Vlaams Mensenrechteninstituut krijgt meldpunt seksuele intimidatie

28 november 2022 - In een open brief klagen meer dan 120 politica’s seksueel grensoverschrijdend gedrag aan. Na de #metoo-beweging in de cultuur en academische wereld, willen ze ook in de politieke wereld het taboe doorbreken en zo een cultuuromslag realiseren. Dat is enkel mogelijk met een ‘onafhankelijk orgaan voor seksistisch, seksueel en psychologisch geweld in de politiek’ menen de ondertekenaars. Vlaams Minister voor Samenleven Bart Somers is het daarmee eens. “Het nieuw Vlaams Mensenrechteninstituut krijgt een meldpunt waar elke burger terecht kan, onder meer om melding te maken van grensoverschrijdend gedrag. De meldpunten die vandaag bestaan zijn nog te versnipperd en te weinig bekend.”

Samenleven

Nieuwkomers leggen voor eerste keer inburgeringsexamen Maatschappelijke Oriëntatie af

24 november 2022 - Vandaag leggen in Turnhout 17 nieuwkomers hun inburgeringsexamen Maatschappelijke Oriëntatie af. Vlaams minister Bart Somers was aanwezig op dit belangrijke moment. “Sinds maart ziet het inburgeringstraject voor nieuwkomers er helemaal anders uit in vergelijking met vroeger. Nieuwkomers schrijven zich binnen de 2 maanden in bij de VDAB en moeten een examen Nederlands en een examen maatschappelijke oriëntatie afleggen na het volgen van een cursus. Wie niet slaagt voor zijn examen, moet de cursus opnieuw volgen want zonder voldoende kennis van onze basiswaarden en het Nederlands kan men niet volwaardig participeren aan onze samenleving.”

Samenleven

Bart Somers maakt werk van inburgeren in land van herkomst

22 november 2022 - Gezinsherenigers extra kansen bieden door hen in het land van herkomst al een cursus maatschappelijke oriëntatie te laten doorlopen. Dat is het opzet van een nieuw pilootproject waar Vlaams minister voor inburgering Bart Somers werk van maakt. Twintig burgemeesters zijn alvast uitgenodigd om mee vorm te geven aan het initiatief. “Tot voor kort moest een nieuwkomer maanden wachten voordat hij van start kon gaan met zijn eerste inburgeringscursus. Vandaag bekijken we hoe we het inburgeringstraject al in het land van herkomst van start kunnen laten gaan. We zijn binnen Europa op korte tijd een pionier geworden op het vlak van inburgering.”

Samenleven

89 lokale geloofsgemeenschappen vragen erkenning aan

16 november 2022 - Jarenlang werd er in Vlaanderen geen nieuwe lokale geloofsgemeenschappen meer erkend. Een nieuw erkenningsdecreet zorgde voor duidelijke erkenningsvoorwaarden. 89 van de 99 lokale geloofsgemeenschappen die in aanmerking komen voor een verkorte procedure hebben een erkenningsaanvraag ingediend. Vlaams minister van Samenleven Bart Somers: “Lokale geloofsgemeenschappen willen zich inschrijven in onze samenleving. Vandaag beginnen we aan een nieuw hoofdstuk. Met respect voor elkaar, dialoog, en duidelijke spelregels”

Samenleven

Vlaams parlement zet licht op groen voor Vlaams Mensenrechteninstituut

26 oktober 2022 - Tijdens de plenaire vergadering van het Vlaams parlement hebben de parlementsleden het licht op groen gezet voor het Vlaams Mensenrechteninstituut (VMRI). Het VMRI zal alle mensenrechtenschendingen aanpakken én beschikt over een onafhankelijke geschillenkamer die uitspraken zal kunnen doen als bemiddeling niet werkt. Vlaams Minister Bart Somers: “Voor sommigen zijn mensenrechten afhankelijk van de natie, de cultuur of de gemeenschap waarin men opgroeit. Mensenrechten zijn echter fundamenteel en universeel. Het beschermt elk individu tegen discriminatie. Vlaanderen gaat daar in de toekomst niet enkel over práten maar ook naar handelen. We leggen de lat hoger.”

Plan Samenleven

Plan Samenleven schiet uit de startblokken

20 oktober 2022 - Vlaams minister van Samenleven Bart Somers heeft samen met het Agentschap Binnenlands Bestuur het startschot gegeven voor de uitrol van het Plan Samenleven. De middelen hiervoor – 47 miljoen euro voor de komende drie jaar- worden ingezet via de lokale besturen. Hiermee kunnen zij het samenleven in diversiteit in hun gemeente een boost geven. Bart Somers: “Samenleven in diversiteit is geen walk through the park. Het is op vele plaatsen een boeiende uitdaging. Met dit plan willen we efficiënt en doortastend te werk gaan. Niet langer 380 kleine projectjes, maar 24 robuuste projecten die we grootschalig uitrollen. We versterken onze lokale besturen op terrein het verschil te maken, want samenleven gebeurt in de eerste plaats in de Dorpsstraat.”

Samenleven

93% van de gelovigen met migratieroots plaatst wet boven geloof

11 oktober 2022 - Samenleven in diversiteit is geen walk in the park. Maar het omgekeerde, dat alles fout zou lopen, is ook niet het geval. Om het debat te objectiveren en het beleid te informeren, is er nu de Barometer Samenleven. Een wetenschappelijk onderbouwde barometer, uitgewerkt door academici en de Vlaamse administratie. Uit het onderzoek met een representatieve groep van 3766 personen duiken alvast enkele interessante vaststellingen op. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams Minister van Samenleven Bart Somers op een vraag om uitleg tijdens de commissie Binnenlands Bestuur.

Samenleven

Vlaanderen zoekt 10.000 buddy’s voor inburgeraars

22 september 2022 - “Vlaanderen is op zoek naar 10.000 buddy’s om nieuwkomers wegwijs te maken in onze samenleving. Ik doe hier vanavond een warme oproep aan alle Vlamingen om je te registreren als buddy via www.mijnbuddy.be”, aldus Vlaams minister van Samenleven Bart Somers tijdens het actuaprogramma ‘De Tafel van Vier’ donderdagavond.

Samenleven

IMC voor Vrouwenrechten krijgt nieuwe voorzitter: Vlaams minister van Gelijke Kansen Bart Somers wil dit jaar inzetten op ‘Gedeeld en betrokken ouderschap’

19 september 2022 - Vlaams minister van Gelijke Kansen Somers neemt het komende werkjaar het voorzitterschap waar van de Interministeriële Conferentie voor Vrouwenrechten. Bij zijn aantreden heeft hij meteen het nieuwe thema bekend gemaakt: Gedeeld en Betrokken Ouderschap. “Nog te vaak zien we dat de opvoedkundige en zorgende taak in hoofdzaak bij de moeder terechtkomt. Dat heeft tal van oorzaken : het zit ingebed in onze cultuur, in de beeldvorming, in het beleid. Daarom is er werk op alle beleidsniveaus en domeinen. Voor het welzijn van het kind, moeder én vader, maar ook de hele samenleving, is het van belang dat beide ouders samen verantwoordelijkheid kunnen dragen voor de opvoeding van hun kinderen.”

Samenleven

Bart Somers bezoekt innovatieve Oostendse samenlevings- en energieprojecten

8 september 2022 - Burgemeester Bart Tommelein en schepenen Silke Beirens en Natacha Waldmann loodsten Vlaams Minister Bart Somers vandaag langsheen zes innovatieve projecten die het verschil maken in hun stad. Eén deel van de projecten draait om het terugdringen van de energiefactuur van de stad en haar inwoners. Een ander deel focust op verschillende uitdagingen op het vlak van samenleven. ‘Brugfiguren die de brug slaan tussen kwetsbare gezinnen en het onderwijs. Een screeningstool die armoede in kaart brengt, waarna automatisch een gratis energiescan volgt. Een luisterend oor en hulp voor uiterst kwetsbare Oekraïense vrouwen. Oostende is een voorbeeld van een warm kansenbeleid voor de meest kwetsbaren in een stad.’

Samenleven

Bart Somers pakt homofobie aan met Plan Samenleven

10 augustus 2022 - 1 op de 4 LGBTQ+-personen kreeg al te maken met fysiek geweld. 1 op de 2 voelt zich niet veilig genoeg om hun geaardheid te tonen op straat. Dat blijkt uit een onderzoek van HLN en VTM. Cijfers die in het verlengde liggen van eerdere onderzoeken. Vlaams Minister van Samenleven Bart Somers: “Angst om hand in hand te lopen over straat omwille van je geaardheid, dat raakt aan de kern van onze samenleving: de vrijheid om te zijn wie je bent. Via het Plan Samenleven slaan we met de lokale besturen daarom de handen in elkaar om van onze straten, pleinen en cafés een veilige plek te maken, waar elke burger zichzelf kan zijn.”

Samenleven

Bart Somers wil digitale kansenkloof dichten

4 augustus 2022 - 68% van de mensen met een laag inkomen beschikt niet over de nodige digitale basisvaardigheden. In een samenleving die aan een rotvaart digitaliseert, betekent dit dat de meest kwetsbaren het grootste risico lopen om nog verder achterop te hinken. Vlaams Minister van Samenleven Bart Somers maakt daarom 25 miljoen vrij voor lokale besturen die e-inclusie projecten op poten willen zetten. “Je inkomen, opleiding of leeftijd bepaalt vandaag of je meekan in onze digitale samenleving. Lokaal is de beste plek om die digitale kansenkloof te dichten.”

Samenleven

238.000 mensen van niet-Belgische herkomst meer aan de slag op 10 jaar tijd

26 juli 2022 - Er zijn vandaag 238.000 mensen van niet-Belgische herkomst meer aan de slag dan 10 jaar geleden. Die inhaalbeweging op onze arbeidsmarkt is één van de opvallende evoluties die de Barometer Samenleven blootlegt. Daarmee wil Vlaams Minister van Samenleven Bart Somers een gepolariseerd debat objectiveren. “Elk probleem moet benoemd kunnen worden. Maar dan wel op basis van correcte cijfers. En die tonen vaak een meer genuanceerd beeld dan de doemdenkers van links of rechts ons willen doen geloven.”

Samenleven

Grote schermen voor Red Flames en EK vrouwenvoetbal

10 juli 2022 - Vandaag spelen de Red Flames hun eerste wedstrijd op het EK vrouwenvoetbal tegen IJsland. Vlaams Minister voor Gelijke Kansen Bart Somers wil dat voetbalfeest extra in de kijker zetten. Daarom maakt hij 25.000 euro vrij voor gelijke kansenorganisatie RoSa vzw. Zij zorgen ervoor dat de voetbalwedstrijden van onze nationale damesploeg op verschillende locaties op grote schermen te zien zullen zijn.

Samenleven

Nieuw Vlaams Mensenrechteninstituut zal ook naar rechtbank kunnen stappen

1 juli 2022 - Vandaag kreeg het nieuw Vlaams Mensenrechteninstituut definitief groen licht van de Vlaamse regering. Aan ambitie zal het alvast niet ontbreken. Het Vlaams Mensenrechteninstituut (VMRI) zal bevoegd zijn voor álle mensenrechtenschendingen, er komt een onafhankelijke geschillenkamer, én het zal naar de rechtbank kunnen stappen indien nodig. “De Vlaming zal beter beschermd worden dan vroeger én meer gelijke kansen krijgen”, klinkt het bij een tevreden minister Bart Somers.

Samenleven

Hasselt voorziet toegankelijke fietsroutes voor mindermobielen

23 juni 2022 - De Hasseltse fietsroutes toegankelijk maken voor iedereen. Ook voor mensen die wat minder mobiel zijn. Dat is het uitgangspunt van een nieuw, uniek project rond inclusieve fietsbeleving dat schepen van de Hasselaar Dymfna Meynen lanceert. Vlaams minister van Gelijke Kansen Bart Somers trekt 63.000 euro uit voor dit project. De stad Hasselt legt 45.000 euro bij.

Samenleven

Diyanet-moskeeën moeten buitenlandse invloed weren om hun erkenning te behouden

15 juni 2022 - De 12 erkende Diyanet-moskeeën in Vlaanderen moeten de invloed vanuit Turkije weren als ze hun erkenning wensen te behouden. Vlaams minister Bart Somers geeft de recent opgerichte Vlaamse Informatie- en Screeningsdienst de prioritaire opdracht om deze moskeeën hierover te informeren en hierop te controleren. Ook de 23 Diyanet-moskeeën die in aanmerking komen voor een verkorte erkenningsprocedure zullen enkel een erkenning krijgen als er geen sprake is van buitenlandse invloed.

Samenleven

Bart Somers wil kinderen uit Oekraïne een vakantie geven in Vlaamse steden en gemeenten

14 juni 2022 - Meer dan drie maanden sleept de oorlog in Oekraïne intussen aan. Drie maanden waarin miljoenen kinderen in Oekraïne elke dag opnieuw geconfronteerd met oorlog. Vlaams Minister Bart Somers wil sommigen van hen daarom de kans geven om tijdens de zomermaanden op vakantie te komen naar ons land. “Gedurende een maand even niet aan de oorlog denken. Even gewoon ravotten, spelen en uitrusten. Even gewoon terug een kind kunnen zijn. Een inspanning die voor deze kinderen en jongeren, maar ook voor hun ouders een wereld van verschil kan betekenen.”

Samenleven

België beschermt mensenrechten onvoldoende, Vlaams mensenrechteninstituut kan oplossing zijn

2 juni 2022 - België scoort niet te best op het vlak van het naleven van de mensenrechten. Ons land staat pas op de 11de plaats binnen de raad van Europa, zo blijkt uit de doctoraatsstudie van Sarah Lambrecht, referendaris bij het grondwettelijk hof. Voor Vlaams Minister van Samenleven Bart Somers bewijst het enkel nog meer de noodzaak aan een ambitieus Vlaams Mensenrechteninstituut. “Nederland scoort vele malen beter dan ons land wanneer het gaat over het naleven van de mensenrechten. Het toont aan dat onze keuze om daar de mosterd te halen voor het Vlaams mensenrechteninstituut de juiste is.”

Samenleven

Minister Somers steunt de 25ste editie van de Belgian Pride

Na twee jaar wachten is het eindelijk zover. De Belgian Pride zal opnieuw met veel kleur door de straten van Brussel trekken. Na twee jaar afwezigheid door het coronavirus is het terug tijd om samen te komen en diversiteit te vieren. Vlaams minister van Gelijke Kansen Bart Somers maakt dit jaar opnieuw 25.000 euro vrij ter ondersteuning van de verschillende acties van de organisatie. “De vrijheid om jezelf te mogen zijn, dat is de kern van onze samenleving. De Belgian Pride draait rond deze vrijheid en verdient dan ook alle steun,” aldus minister van Gelijke Kansen Bart Somers.

Samenleven

Diyanet trekt naar grondwettelijk hof tegen nieuw erkenningsdecreet

19 mei 2022 - Sinds begin dit jaar is het nieuw erkenningsdecreet voor lokale geloofsgemeenschappen van kracht. Na een jarenlange erkenningsstop kunnen er daardoor opnieuw geloofsgemeenschappen erkend worden. Eén van de voorwaarden daarbij is dat er geen buitenlandse inmenging kan zijn. Dat Diyanet, gelieerd aan het Turks staatsministerie voor geloofszaken, naar het grondwettelijk hof stapt tegen het decreet, bewijst voor Vlaams Minister van Binnenlands Bestuur het belang van zulk verbod. “Het is ongezien dat Diyanet procedeert bij ons Grondwettelijk Hof tegen een decreet van de Vlaamse overheid. Dit bewijst enkel hoe noodzakelijk ons decreet is om te voorkomen dat buitenlandse mogendheden religie misbruiken om Vlamingen met migratieroots in hun greep te houden.”

Samenleven

Nieuw inburgeringstraject van start: inburgeraars ondertekenen nieuwkomersverklaring

19 mei 2022 - Sinds 1 maart is in Vlaanderen het nieuwe inburgeringstraject van start gegaan. Eén van de nieuwigheden is het inburgeringscontract en de nieuwkomersverklaring die inburgeraars bij de start van hun traject ondertekenen. Zo zijn ze meteen op de hoogte welke verwachtingen onze samenleving koestert. In Lier ondertekenden alvast een tiental inburgeraars deze nieuwkomersverklaring in het bijzijn van Vlaams Minister van Samenleven Bart Somers. “Het nieuwe inburgeringstraject is een verhaal van emancipatie en van participatie. We bieden meer kansen, maar we maken met de ondertekening van de nieuwkomersverklaring van begin af aan ook meteen duidelijk waar wij als samenleving voor staan. Wat de fundamentele spelregels en basiswaarden in onze samenleving zijn die elke burger moet respecteren.”

Samenleven

Vlaams Minister van Samenleven Bart Somers neemt deel aan PAARS-campagne

17 mei 2022 - 255 scholen en 7 jeugdverenigingen nemen vandaag deel aan de PAARS-campagne. Bedoeling is om met zoveel mogelijk deelnemers zich in het paars te kleden en zo het signaal te geven dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn. Vlaams van Samenleven Minister Bart Somers ging op bezoek bij één van de deelnemende scholen. “De vrijheid om jezelf te kunnen zijn. Dat is de kern van onze samenleving en dat is waar deze campagne om draait. Scholen die daar vandaag en alle andere dagen van het jaar aan werken door hun leerlingen het belang van tolerantie mee te geven, verdienen alle steun.”

Samenleven

Oekraïense vluchtelingen volgen snelcursus inburgering

5 mei 2022 - Naast lessen Nederlands kunnen Oekraïense vluchtelingen sinds kort ook een snelcursus maatschappelijk oriëntatie volgen. Vlaams Minister van Samenleven Bart Somers ging bij het Antwerpse inburgeringsagentschap Atlas op bezoek om te kijken hoe dit in de praktijk verloopt. Samen met zo’n dertigtal Oekraïense vluchtelingen nam hij er deel aan een infosessie Leven in Vlaanderen. “Deze mensen krijgen versneld alle basisinformatie mee die ze nodig hebben om van start te gaan in onze samenleving. Denk maar aan het belang van de kennis van het Nederlands, toeleiding naar werk, informatie over onderwijs en gezondheid, en uitleg over de rechten en plichten in Vlaanderen.”

Samenleven

Met het Plan Samenleven gaan we correspondentietesten zoals in Antwerpen verder uitrollen, zeker in het belang van mensen met een beperking

21 april 2022 - 34% van de mensen in een rolstoel krijgt nog te maken met discriminatie op de Antwerpse huurmarkt. Het toont aan dat er nog werk op de plank ligt, maar er is ook vooruitgang merkbaar. Mede dankzij de correspondentietesten daalde de etnische discriminatie sinds 2019 van 17% naar 10%. “Correspondentietesten zijn geen wonderoplossing, maar ze zorgen wel voor een beter inzicht, voor minder discriminatie en meer gelijke kansen. Met het Plan Samenleven dat we vanaf deze week uitrollen kunnen lokale besturen rekenen op Vlaamse ondersteuning”, aldus Vlaams minister van Samenleven Bart Somers.

Samenleven

Jongeren kunnen ook dit jaar terecht in een zomerschool

6 april 2022 - Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts en minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers trekken € 10 miljoen uit voor de organisatie van zomerscholen in juli en augustus van dit jaar. Zo kunnen kinderen en jongeren ook deze zomer gebruik maken van een gratis formule die een lesaanbod op maat koppelt aan spel, cultuur en sport. Vanaf dit jaar liggen alle voorwaarden en de ondersteuning ook vast in een decreet, dat de zomerscholen structureel verankert. “Dit schooljaar wordt gelukkig minder getekend door corona, maar de zomerscholen zijn hoe dan ook een blijver”, zeggen Weyts en Somers. “Zeker voor de meest kwetsbare kinderen en jongeren bieden de zomerscholen veel kansen”.

Samenleven

Info voor Oekraïners in Vlaanderen nu ook beschikbaar via mobiele app

6 april 2022 - Oekraïners in Vlaanderen kunnen overheidsinformatie over hun verblijf vinden via de mobiele applicatie ´Crisis Information Translated´ (CIT). Heel wat belangrijke maatschappelijke thema’s komen aan bod, zoals verblijfsmogelijkheden, onderwijs en werk in Vlaanderen. De informatie is beschikbaar in het Nederlands, Oekraïens, Engels, Frans en Russisch.

Samenleven

Hulplijn voor Oekraiense vluchtelingen, opvanggezinnen en vrijwilligers is operationeel

24 maart 2022 - 20.000 Oekraïense vluchtelingen hebben zich intussen aangemeld in ons land. Ongeveer 80% van wordt momenteel opgevangen door gastgezinnen. Het toont de ongelooflijke solidariteit met mensen op de vlucht. Om zowel vluchtelingen, vrijwilligers als opvanggezinnen zo goed mogelijk te ondersteunen, is er sinds deze week een Hulplijn operationeel. “Oekraïense vluchtelingen en opvanggezinnen kunnen bij de hulplijn terecht met hun vragen en eventuele problemen. De Oekraïense vluchtelingen worden meteen verder geholpen in hun eigen taal.” aldus Vlaams Minister voor Samenleven Bart Somers.

Samenleven

Infosessies ‘Welkom in Vlaanderen’ voor Oekraïners

23 april 2022 - Vanaf maandag 28 maart organiseert het Agentschap Integratie en Inburgering online infosessies voor Oekraïners die in Vlaanderen verblijven. Tijdens de sessies krijgen Oekraïners in hun eigen taal informatie over de meest dringende vragen die ze hebben over hun verblijf in Vlaanderen. Lokale besturen en opvanginitiatieven kunnen doorverwijzen naar de infosessies en gebruik maken van de meertalige brochures.

Samenleven

Minister Somers en schepen De Bruycker nemen deel aan omstaanderstraining

9 maart 2022 - Racisme, haatspraak, discriminatie, seksuele intimidatie,… Veel te veel burgers worden er nog elke dag mee geconfronteerd. De stad Gent pakt het probleem op een vernieuwende manier aan. Via omstaanderstrainingen traint ze haar inwoners om te reageren. Vlaams Minister Bart Somers heeft het geselecteerd als één van zijn 24 robuuste projecten. Zijn doel is om samen met de lokale besturen jaarlijks 1.000 professionals en 1.000 burgers op te leiden. Vandaag nam hij in Gent alvast zelf deel aan een omstaanderstraining. “Een jongen die door een ouder langs de zijlijn uitgescholden wordt. Een meisje dat betast wordt op straat. Een kind in een rolstoel dat uitgelachen wordt. Dat mogen we nooit tolereren. Alleen weten we niet altijd hoe we hierop moeten reageren, en dus zwijgen we maar. Wel, met de omstaanderstraining leer je hoe je wel gepast kan reageren. De stad Gent wapent haar inwoners om op te komen voor hun medeburgers. Maakt het een deel van de identiteit van de stad en haar inwoners. En zorgt zo voor een veiligere omgeving voor iedereen.”

Samenleven

Moskeeën wachten op erkenning, maar Moslimexecutieve laat hen in de steek

21 februari 2022 - Wegens het ontbreken van een performant erkenningskader heeft Vlaanderen sinds 2013 geen enkele moskee meer erkend. Vlaams minister van Samenleven Bart Somers zorgde daarom voor een nieuw decreet met duidelijke erkenningsvoorwaarden. Meer dan 75 moskeeën kunnen hun hangende erkenningsaanvraag binnen het jaar actualiseren, maar de Moslimexecutieve werkt niet mee. “Het nieuwe decreet is nu al drie maanden van kracht. We krijgen signalen vanop het terrein dat er verschillende moskeeën staan te wachten om erkend te worden, maar de Moslimexecutieve bezorgt ons de dossiers niet. Onze Vlaamse moslims verdienen beter, de Moslimexecutieve laat hen in de steek.”

Samenleven

Gemeente Boom doorbreekt segregatie in scholen

17 februari 2022 - De gemeente Boom wil de segregatie in haar scholen een halt toeroepen. Ze slaat daarvoor de handen in elkaar met School In Zicht. Deze organisatie wist eerder in Lokeren en Mechelen al te zorgen voor een betere sociale mix in het klaslokaal. Vlaams minister Bart Somers bracht vandaag een bezoek aan de basisschool Boom Park. “Van jongs af aan segregatie tegengaan. Elk kind maximaal dezelfde startkansen geven, ongeacht afkomst. Daar begint alles mee als we van onze diverse samenleving een succes willen maken. Het is dan ook één van de 24 robuuste projecten in ons Plan Samenleven.”

Samenleven

Bart Somers leest Mechels stadsmagazine in voor blinden en slechtzienden

16 februari 2022 - 10 keer per jaar valt het stadsmagazine “De Nieuwe Maan” bij de Mechelaar in de bus. Blinden en slechtzienden kunnen de gesproken tekst online beluisteren. Zo wil de stad élk van haar inwoners bereiken. Vandaag lazen Bart Somers, Alexander Vandersmissen en Rina Rabau Nkandu elk één van de teksten in voor de volgende editie. “Dit is een kleine inspanning, maar een belangrijk signaal. Al 14 lokale besturen zetten op deze manier in op toegankelijkheid. Hopelijk kan het ook andere steden en gemeenten inspireren”, aldus minister van Gelijke Kansen Bart Somers.

Samenleven

Bart Somers wil discriminatie van alleenstaanden aanpakken

13 februari 2022 - Vlaams minister van Samenleven Bart Somers wil onderzoeken of het begrip “burgerlijke staat” uitgebreid moet worden zodat singles en andere gezinsvormen hierop beroep kunnen doen als ze gediscrimineerd worden. Dat zei de minister vandaag in De Zondag. Daarnaast werkt Bart Somers aan een charter met lokale besturen voor een single-vriendelijk beleid. “40% van de 2,8 miljoen huishoudens in Vlaanderen is alleenwonend of alleenstaand. Het beleid dient hier rekening mee te houden.”

Samenleven

Bart Somers: “Vlaams Mensenrechteninstituut krijgt meldpunt seksuele intimidatie”

8 februari 2022 - Het nieuwe Vlaamse Mensenrechteninstituut krijgt een onafhankelijk meldpunt voor klachten van seksuele intimidatie. Vandaag is dit de bevoegdheid van de Genderkamer, maar slachtoffers vinden hier de weg niet naartoe. Vlaams minister van Samenleven Bart Somers: “Vandaag bestaat er apart orgaan voor discriminatie op basis van Gender, in de toekomst willen we alles bundelen in één Mensenrechteninstituut. Er komt ook een laagdrempelig meldpunt voor klachten. Zo maken we een einde aan de versnippering en zorgen we ervoor dat de burger weet waar hij terecht kan.”

Samenleven

Turnhoutse vrijwilligers bouwen bruggen in het samenleven

27 januari 2022 - Met haar project “Brugfiguren” gaat de stad Turnhout de strijd aan met kansarmoede en zet ze in op ontmoeting. Vlaams Minister van Samenleven Bart Somers ging er vandaag op bezoek en was onder de indruk. Hij ziet het als een voorbeeldproject binnen zijn Plan Samenleven dat dit jaar van start gaat. ”Met haar project “brugfiguren” bouwt Turnhout bruggen in haar stad. Tussen gezinnen en scholen. Tussen nieuwe en oudere bewoners. Tussen jongeren en senioren. Niemand is beter geplaatst om aan het samenleven vorm te geven dan onze lokale besturen. Dat bewijst dit project opnieuw. En exact dat is ook het uitgangspunt van het Plan Samenleven.”

Samenleven

Minister Somers wil 2.000 jongeren met migratieroots via buddy’s toe leiden naar werk

27 januari 2022 - Minister Bart Somers bezocht vandaag DUO for a JOB in Antwerpen. De organisatie slaat de handen in elkaar met lokale besturen om werkzoekende jongeren met een migratieachtergrond in contact te brengen met 50-plussers. De afgelopen acht jaar wist de organisatie zo 1.245 jongeren naar een job toe te leiden. Hier wil minister Bart Somers een boost op zetten: “Een eigen job betekent een eigen inkomen. Dat betekent zelfredzaamheid en vrijheid. Met het Plan Samenleven willen we op deze manier elk jaar 2.000 jongeren met een migratieachtergrond toeleiden naar werk.”

Samenleven

Agentschap Integratie & Inburgering werkt wachtlijsten weg

18 januari 2022 - Vandaag gaf Jo De Ro, de directeur van het Agentschap Integratie en Inburgering, een toelichting in de commissie Binnenlands Bestuur over het aantal beschikbare cursusplaatsen Maatschappelijke Oriëntatie (MO) en de verdere digitalisering van het agentschap. “Het is goed dat de cijfers nu in beeld zijn en dat er meteen acties tegenover staan. Ik merk dat de mensen op het terrein ongelofelijke inspanningen leveren om zoveel mogelijk cursusplaatsen te creëren. 90% van de inburgeraars heeft hun cursus MO al afgerond, gestart of begint binnenkort. Het aantal cursusplaatsen is met ongeveer 20% gestegen. Het aantal inburgeraars dat binnen drie maanden kan starten is verdubbeld. ”, aldus Jo De Ro.

Vacature

Vacature raadgever Gelijke Kansen

Vlaams Viceminister-president en Vlaams minister van Samenleven en Binnenlands Bestuur Bart Somers is op zoek naar een M/V/X om gelijke kansen in Vlaanderen en Brussel mee vorm te geven

Samenleven

Bart Somers zit morgen samen met Pro League: “Racistische supporters moéten sanctie krijgen”

20 december 2021 - Vlaams minister van Samenleven Bart Somers zit morgen samen met de Pro League in verband met de racistische uitlatingen van sommige supporters tijdens de voetbalwedstrijd Club Brugge – Anderlecht. “Racistische supporters zouden onmiddellijk een stadionverbod moeten krijgen en een vormingstraject moeten volgen binnen Dossin Kazerne. Daarvoor financieren we al langer een project, maar de doorstroom vanuit de voetbalclubs loopt te moeizaam. De Pro League en de voetbalclubs moeten hun verantwoordelijkheid opnemen en duidelijk maken dat zo’n gedrag onaanvaardbaar is”, aldus Bart Somers.

Samenleven

Vlaanderen gaat voor Mensenrechteninstituut met internationale toprating

19 december 2021 - Vlaanderen krijgt een Vlaams mensenrechteninstituut dat de ambitie heeft tot de internationale top te behoren. Het ontwerpdecreet werd vrijdag door de Vlaamse regering goedgekeurd. Het instituut krijgt uitgebreide bevoegdheden en zal beschikken over een onafhankelijke geschillenkamer. “We halen de mosterd in Nederland en gaan voor minder versnippering en meer slagkracht. Minder discriminatie en meer gelijke kansen”, aldus Vlaams minister van Samenleven Bart Somers.

Samenleven

Vrijwilligers rijden minder mobiele mensen rond met riksja

11 december 2021 - De Antwerpse vzw AXI werkt met vrijwilligers die minder mobiele mensen van bestemming tot bestemming brengen met een elektrische riksja. Vlaams minister van Samenleven Bart Somers ging vandaag een ritje maken met de bewoners van Antwerps woonzorgcentrum Arthur. “Een hartverwarmend project. Het brengt jong en oud samen, mensen mét en zonder een beperking. Het is één van de projecten die je kan steunen tijdens de Warmste Week en die ik graag mee onder de aandacht breng.”

Samenleven

Gemeenten in regio Neteland slaan handen in elkaar om criminaliteit aan te pakken

9 december 2021 - Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Olen en Vorselaar gaan intensief samenwerken met elkaar en het parket om de leefbaarheid en veiligheid in de regio Neteland te versterken. Het pilootproject wordt gefinancierd door Vlaams minister Bart Somers en krijgt de gepaste naam S.A.M.E.N: Snel. Alternatief. Maatwerk. Efficiënt. Nabij. Het project focust zich zowel op preventieve als gerechtelijke opvolging. “Het is de eerste keer dat alle gemeenten van een regio op deze manier de handen in elkaar slaan om criminaliteit aan te pakken. Enkel door alle partners samen te brengen en de zaken snel en goed op te volgen, kunnen we de overlast van jonge delinquenten in sommige wijken oplossen”, klinkt het bij de minister.

Samenleven

Bart Somers bezoekt innovatief revalidatiecentrum in Antwerpen

2 december 2021 - Vijf jaar geleden richtte Eduard Schiettecatte TrainM op. Met robots kunnen beschadigde hersenen er opnieuw bewegingen aanleren. Het revalidatiecentrum behoort tot de top van Europa en is op zoek naar nieuwe vestigingen in binnen- en buitenland. Vlaams Minister voor Gelijke Kansen Bart Somers ging daags voor de internationale dag van de personen met een handicap op bezoek en was onder de indruk. “Innovatie is de sleutel tot vooruitgang. De ongelooflijke vooruitgang die patiënten hier boeken, biedt hen kansen en perspectief om opnieuw deel te nemen aan het samenleven.”

Samenleven

Bart Somers komt met Plan Samenleven: “Gedaan met de versnippering”

20 oktober 2021 - Samenleven in diversiteit gaat over meer dan nieuwkomers. Dat gaat over 6,6 miljoen Vlamingen die met elkaar moeten samenleven en alle uitdagingen die daarbij komen kijken. Met haar Integratie- en Gelijke Kansenbeleid had Vlaanderen daarvoor 380 projecten en 413 vormingen. Steeds goedbedoeld, maar vaak te weinig impact. Dat wil minister Somers aanpakken met het Plan Samenleven: “Het beleid was te versnipperd en daarom werden er te weinig mensen bereikt. In de toekomst focussen we onze middelen op 24 projecten met duidelijke doelstellingen. Minder projecten, meer impact. We willen geen honderden, maar tienduizenden mensen bereiken.”

Samenleven

Vlaams parlement keurt Erkenningsdecreet van Bart Somers goed

20 oktober 2021 - Na de commissie Binnenlands Bestuur heeft nu ook de plenaire vergadering van het Vlaams parlement het nieuwe Erkenningsdecreet van minister van Samenleven Bart Somers goedgekeurd. “We maken nu echt een einde aan de stand still. Er is opnieuw rechtszekerheid. We gaan opnieuw lokale geloofsgemeenschappen erkennen. Weliswaar onder duidelijke voorwaarden rond buitenlandse financiering, transparantie en het respecteren van het EVRM. Met een gloednieuwe informatie- en screeningsdienst zullen we hier strikter op kunnen toezien, maar lokale geloofsgemeenschappen ook kunnen beschermen tegen onterechte kritiek”.

Samenleven

Minister Somers trekt erkenning in van Antwerpse moskee “De Koepel”

18 oktober 2021 - De Antwerpse moskee De Koepel verliest haar erkenning. Dat besliste Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers vandaag. Oorzaak is het manifest weigeren om transparantie te verschaffen over de werking van de moskee en geen enkele administratieve verplichting na te leven. “Er is nog nooit een jaarrekening neergelegd. Nog nooit een meerjarenplan ingediend. Er is zelfs niet geweten wie in het bestuur zetelt en wie de imam is. Dan is de intrekking van de erkenning natuurlijk het logische gevolg. We gaan in de toekomst terug moskeeën erkennen, maar wel strikter toezien op het naleven van de erkenningsvoorwaarden”, klinkt het bij de minister.

Samenleven

Erkenningsdecreet goedgekeurd in de commissie Binnenlands Bestuur

13 oktober 2021 - Het nieuwe erkenningsdecreet van Vlaams minister van Samenleven Bart Somers werd woensdag goedgekeurd in de commissie Binnenlands Bestuur. Binnenkort zullen opnieuw lokale geloofsgemeenschappen erkend kunnen worden en komt er een einde aan een jarenlange impasse. Wel worden daar duidelijke voorwaarden aan gekoppeld. “Met dit decreet bieden we lokale geloofsgemeenschappen opnieuw rechtszekerheid en nieuwe geloofsgemeenschappen ondersteuning, maar een erkenning is niet vrijblijvend. Er komt een verbod op buitenlandse inmenging en buitenlandse financiering. We richten een informatie- en screeningsdienst op die hierop toeziet, maar die lokale geloofsgemeenschappen ook kan beschermen tegen onterechte kritiek”, klinkt het bij Bart Somers.

Samenleven

Er komt een Interministeriële Conferentie over aanpak moslimexecutieve

12 oktober 2021 - Vlaams minister van Samenleven Bart Somers heeft vandaag in de commissie Binnenlands Bestuur opgeroepen om een Interministeriële Conferentie rond de moslimexecutieve te organiseren. Federaal minister van Justitie Vincent Van Quickenborne bevestigt dat hij de verschillende regionale ministers zal uitnodigen.

Samenleven

Bart Somers maakt 15 miljoen euro vrij voor digitalisering Integratie & Inburgering

21 september 2021 - De Vlaamse regering wil het integratie- en inburgeringsbeleid versneld digitaliseren. Onder impuls van Vlaams minister van Samenleven Bart Somers werd afgelopen vrijdag op de ministerraad beslist om daar extra middelen voor vrij te maken. In totaal gaat het om 15 miljoen euro. Bart Somers: “Online lessen en testen, vlottere instroom van cursisten, minder administratie voor de lesgevers, betere opvolging gedurende het hele traject. Digitalisering maakt veel mogelijk, we moeten deze opportuniteiten met beide handen grijpen. We tillen ons inburgeringsbeleid naar een hoger niveau.”

Samenleven

Bart Somers: “Inspanningen tegen kinderarmoede werpen vruchten af, maar nog werk”

9 september 2021 - De Lokale ArmoedeBarometer onderzocht het lokale armoedebeleid van de Vlaamse steden en gemeenten. Er zijn grote verschillen tussen de gemeenten en er is nog werk aan de winkel. Maar wat ook opvalt: centrumsteden doen het in vergelijking met andere gemeenten opvallend goed. Samen met Genk staat Mechelen daarbij op de eerste plaats. Bart Somers: “De bestrijding van kinderarmoede is één van de speerpunten van het bestuursakkoord. Onze inspanningen beginnen vruchten af te werpen, maar het werk is zeker nog niet af.”

Samenleven

Bart Somers wil beloning Olympische en Paralympische atleten gelijkschakelen

2 september 2021 - Uit cijfers van Sporza blijkt dat het prijzengeld van onze Paralympische atleten een stuk lager ligt dan het prijzengeld van onze Olympische atleten. Vlaams minister van Gelijke Kansen Bart Somers gaat in gesprek met het BOIC en Paralympisch Comité om de beloning gelijk te schakelen: “Onze paralympiërs verdienen evident evenveel respect en waardering als onze olympische atleten. Het is dan ook normaal dat het prijzengeld even hoog ligt.”

Samenleven

Bart Somers gaat voor Vlaams Mensenrechteninstituut met onafhankelijke geschillenkamer

19 juli 2021 - Zoals afgesproken in het regeerakkoord stapt de Vlaamse regering tegen 15 maart 2023 uit Unia. Het nieuwe Vlaamse gelijkekansencentrum wordt een breed Mensenrechteninstituut. Dat werd vrijdag beslist op de laatste ministerraad van de Vlaamse regering. Naast bemiddeling en verzoening, moet een onafhankelijke geschillenkamer zorgen voor minder discriminatie. “We halen de mosterd uit Nederland en gaan voor een slagkrachtig Mensenrechteninstituut met een internationale top-rating”, klinkt het bij minister Bart Somers.

Samenleven

Minister Somers selecteert LEVL als kandidaat-participatieorganisatie

14 juli 2021 - Vlaams minister van Samenleven Bart Somers selecteert LEVL als de nieuwe kandidaat-participatieorganisatie. De organisatie is een samensmelting van het Minderhedenforum en Join.Vlaanderen. “Vandaag zetten we opnieuw een belangrijke stap in de vernieuwing van het Vlaamse samenlevingsbeleid. Een stap richting een Vlaanderen met meer gelijke kansen en minder segregatie. Met een participatieorganisatie die kritisch durft zijn, beleidsadviezen formuleert, maar ook elke dag meewerkt aan concrete acties op het terrein.”

Samenleven

Het Vlaams parlement keurt hervorming inburgeringsbeleid goed

7 juli 2021 - Na de commissie Binnenlands Bestuur heeft nu ook het Vlaamse parlement het nieuwe Integratie- en Inburgeringsdecreet goedgekeurd. Vlaams minister van Samenleven Bart Somers: “Er wordt al jaren gepraat over het inburgeringsbeleid dat anders en beter moet. Vandaag doen we het. We voegen twee extra pijlers toe aan het huidige inburgeringstraject zodat nieuwkomers sneller volwaardig kunnen participeren in onze maatschappij.”

Samenleven

Toegankelijkheidswijzer brengt toegankelijkheid musea in beeld

24 juni 2021 - Vlaams Minister van Samenleven Bart Somers lanceert vandaag samen met de Gentse schepenen Astrid De Bruycker (Gelijke Kansen) en Sami Souguir (Cultuur) de Toegankelijkheidswijzer. Met deze tool wordt informatie over de toegankelijkheid van gebouwen verzameld én ontsloten naar het brede publiek. De Vlaamse overheid, Inter en de stad Gent werkten samen aan het pilootproject met 12 Gentse musea en historische huizen. Vlaams minister Somers wil het project nu ook uitrollen naar andere musea in Vlaanderen.

Samenleven

Commissie Binnenlands Bestuur zet licht op groen voor hervorming inburgeringsbeleid

22 juni 2021 - De Commissie Binnenlands Bestuur heeft zopas het nieuwe Integratie- en Inburgeringsdecreet goedgekeurd. Het decreet dat het inburgeringsbeleid wil hervormen en vernieuwen gaat nu voor finale stemming naar de plenaire vergadering van het Vlaams parlement. Vlaams minister van Samenleven Bart Somers: “We vragen meer inspanningen, maar bieden ook meer kansen. Het nieuwe inburgeringstraject geeft nieuwkomers de kans om volwaardig te participeren aan onze samenleving.”

Samenleven

Efficiënt inburgeringsbeleid is ook in ons belang

OPINIE - We hebben een hele generatie aan haar lot overgelaten. Als we slim zijn, garanderen we dat nieuwkomers kunnen meebouwen aan de welvaart.

Samenleven

Vlaams actieplan tegen extremisme goedgekeurd

21 mei 2021 -Vandaag werd het vernieuwde actieplan tegen extremisme goedgekeurd door de Vlaamse regering. “Het nieuwe actieplan focust op alle vormen van gewelddadige radicalisering. Van religieus-extremisme tot rechtsextremisme, online en offline. De lokale integrale veiligheidscellen worden de spil van dit beleid”, klinkt het bij Vlaams minister van Samenleven Bart Somers.

Samenleven

Diploma’s en competenties zullen sneller worden erkend

19 mei 2021 - Vlaams minister van Samenleven Bart Somers reageert op de getuigenis van Pedro Ponce in Knack. De Peruaanse arts is vandaag noodgedwongen aan de slag als poetshulp omdat zijn diploma in ons land niet werd erkend. “Vanaf 2022 krijgt elke nieuwkomer een inburgeringstraject op maat en worden mensen via organisaties zoals MaxiPack beter begeleid om hun diploma’s en elders verworven competenties sneller te erkennen. Talent weggooien is het domste wat we als samenleving kunnen doen.”

Samenleven

Bart Somers ondersteunt alternatieve Belgian Pride met 25.000 euro

17 mei 2021 - De Belgian Pride zal er dit jaar anders uitzien. Ook dit evenement kan door de coronacrisis niet fysiek doorgaan. Vlaams minister van Gelijke Kansen Bart Somers maakt daarom 25.000 euro vrij voor alternatieve acties van de organisatie. “Er kan dit jaar geen grote bijeenkomst worden georganiseerd, maar we laten dit belangrijke evenement niet ongemerkt voorbijgaan. De Belgian Pride gaat over vrijheid. De vrijheid om jezelf te zijn.”

Samenleven

Bart Somers in gesprek met Wel Jong niet Hetero over meldpunten en safe spaces

28 april 2021 - Vlaams minister van Gelijke Kansen Bart Somers ging gisterenavond in gesprek met enkele jongeren van de organisatie Wel Jong Niet Hetero. De minister luisterde naar hun persoonlijke getuigenissen. “Veilige luisterplekken waar jongeren terechtkunnen met hun verhaal zijn zeer belangrijk. We gaan hier samen werk van maken”, aldus Bart Somers.

Samenleven

Minister Somers & Clubvoorzitter Verhaeghe wonen ‘Geef Racisme de Rode Kaart’-les bij in KTA Brugge

22 april 2021 - “Geef Racisme de Rode Kaart” is een project van Club Brugge Foundation, de maatschappelijke poot van landskampioen Club Brugge. Het is een kant-en-klaar lessenpakket voor leerlingen van de eerste graad van het middelbaar onderwijs, rond thema’s racisme en diversiteit. Tijdens het schoolbezoek van Minister van Gelijke Kansen Bart Somers, Club Brugge Voorzitter Bart Verhaeghe en Brugs schepen van Onderwijs Ann Soete aan KTA Brugge werd de klas met de 2.000ste deelnemer aan dit project in de kijker gezet.

Samenleven

Ministers Somers & Demir presenteren het nieuwe LIVC-R decreet in de Commissie Radicalisering

21 april 2021 - Vandaag hebben Vlaams minister van Samenleven Bart Somers en Vlaams minister van Justitie en Handhaving Zuhal Demir het vernieuwde LIVC -R decreet voorgesteld in de Commissie Radicalisering van het Vlaams parlement. Het decreet dat tot stand is gekomen na diverse consultatie- en adviesrondes met verschillende partners moet het mogelijk maken om binnen de lokale integrale veiligheidscel informatie te delen in de strijd tegen radicalisering, zonder het beroepsgeheim te schenden. “We zetten hiermee vandaag opnieuw een belangrijke stap in de bescherming van onze jongeren en het voorkomen van gewelddadige radicalisering ”, klinkt het bij de twee ministers.

Samenleven

Nieuwkomers zullen ook via maatschappelijk werk hun bijdrage voor inburgeringstraject kunnen betalen

21 april 2021 - Het Vlaamse inburgeringsbeleid wordt ingrijpend hervormd. Nieuwkomers zullen meer kansen krijgen en een traject op maat, maar het wordt ook minder vrijblijvend. Zo zal het inburgeringstraject in de toekomst betalend zijn. Vlaams minister van Samenleven Bart Somers: “Voor de meesten is dit een haalbare bijdrage, maar we mogen niet blind zijn voor diegenen die het financieel moeilijker hebben. Zij zouden in principe terechtkunnen bij het Sociaal Huis, maar ik wil met de lokale besturen werk maken van een systeem waar de inburgeraars maatschappelijk zinvol werk kunnen doen om hun cursus te financieren.”

Samenleven

Minister Somers en Agentschap Integratie en Inburgering lanceren meertalige corona-app

29 maart 2021 - Bijna een kwart van de Vlamingen heeft migratieroots. Sommigen onder hen spreken nog niet vlot Nederlands of zijn de taal nog volop aan het leren. Om ervoor te zorgen dat ook zij op de hoogte zijn van de actuele coronamaatregelen en de Vlaamse vaccinatiecampagne, lanceert minister van Samenleven Somers de corona-app. “Het is in het belang van ons allemaal dat zoveel mogelijk mensen de informatie en richtlijnen begrijpen”, aldus de minister.

Samenleven

Bart Somers vernieuwt het Wij-Zij-Netwerk om extremisme te voorkomen

22 maart 2021 - Vandaag stelde Vlaams minister van Samenleven Bart Somers het vernieuwde Wij-Zij-Netwerk voor op een persmoment in de Mechelse Dossin Kazerne. “Het netwerk brengt verschillende partners samen, bundelt expertise, en doet concrete beleidsaanbevelingen om gewelddadige radicalisering en extremisme te voorkomen.”

Samenleven

Minister Somers op zoek naar raadgever Gelijke Kansen

18 maart 2021 - We zijn op zoek naar een daadkrachtige collega met een duidelijke visie op gelijke kansen en non-discriminatie. Ben jij iemand die gelijke kansen en mensenrechten als fundament ziet voor onze samenleving? Ben jij iemand die in teamverband mee wil werken aan een beter Vlaanderen? Ben jij sterk geïnteresseerd in politiek en kan je je vinden in de visie van Bart Somers? Dan ben jij mogelijk onze ideale kandidaat. Als raadgever Gelijke Kansen en Non-discriminatie ben jij onder meer verantwoordelijk voor de uitbouw van het nieuwe Vlaamse Gelijkekansencentrum en voor het beleid dat discriminatie tegen gaat. Je tekent samen met de minister en de collega’s een performant beleid uit en draagt dit ook uit.

Samenleven

Vlaams minister van Samenleven Somers en Vlaams minister van Jeugd Dalle openen eerste Warme William Luisterkamer in Beveren

17 maart 2021 - Vlaams minister van Samenleven Somers en Vlaams minister van Jeugd Dalle openen eerste Warme William Luisterkamer in Beveren

Samenleven

Minister Somers en LGBTQ+ middenveld komen met extra maatregelen tegen homofobie en homohaat

11 maart 2021 - Vlaams minister van Samenleven Bart Somers zat deze voormiddag samen met Çavaria en Wel Jong Niet Hetero. Aanleiding was de moord op David Polfliet in Beveren. Samen met de middenveldorganisaties zullen er extra acties worden uitgewerkt om LGBT-fobie aan te pakken.

Samenleven

Bart Somers: “Aanpak homohaat onderdeel actieplan extremisme”

10 maart 2021 - De aanpak van homohaat wordt een belangrijk onderdeel in het Vlaams actieplan tegen radicalisme en extremisme. Dat zei Vlaams Minister van Samenleven Bart Somers vandaag tijdens de plenaire vergadering van het Vlaams parlement.

Samenleven

Ministers Somers en Dalle lanceren verbindingsambassadeurs voor het jeugdwerk

7 maart 2021 - Vlaams minister van Samenleven Bart Somers en Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle gingen zondag op bezoek bij de Chiro in Roosdaal. Verbindingsambassadeurs maken er werk van meer diversiteit binnen de jeugdbeweging. Een project dat wordt uitgerold in heel Vlaanderen.

Samenleven

Bart Somers lanceert projectoproep om radicalisering te voorkomen

5 maart 2021 - Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers lanceert een projectoproep om steden en gemeenten te ondersteunen in de preventie van gewelddadig radicalisme en extremisme. “We voorzien een jaarlijks budget van anderhalf miljoen euro om de regierol van lokale besturen te versterken, want zij zijn het best geplaatst om kort op de bal te spelen. Voorkomen is altijd beter dan genezen en dat is zeker zo bij radicalisering.”

Samenleven

Minister Somers lanceert coronawebsite met filmpjes per levensbeschouwing

3 maart 2021 - Vlaams minister van Samenleven Bart Somers wil zoveel mogelijk mensen bereiken met correcte informatie rond het coronavirus. De minister lanceert daarom een website waar onder meer nuttige informatie is terug te vinden voor mensen met een beperking. De website bundelt ook alle communicatie in verschillende talen en helder Nederlands. Daarnaast werd er een filmpje gemaakt per levensbeschouwing om zoveel mogelijk mensen te overtuigen zich te laten vaccineren.

Samenleven

Overleg tussen SERV en minister Somers over inburgeringsdecreet gestart

11 februari 2020 - Vlaams minister van Samenleven Bart Somers, zat dinsdagavond digitaal samen met de sociale partners van de SERV (Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen) over het nieuwe inburgeringsdecreet. “Het overleg verliep constructief. Zowel de SERV als minister Somers willen de arbeidsintegratie van nieuwkomers versterken en zijn van oordeel dat inburgeraars best zo snel mogelijk zelfredzaam zijn”, klinkt het. Er werden ook afspraken gemaakt om ook in de toekomst rond socio-economische integratie van mensen met migratie-achtergrond te overleggen en samen te werken.

Samenleven

Bart Somers wil samen met geloofsgemeenschappen vaccinatiegraad opkrikken

7 februari 2021 - Als we dit virus willen verslaan moeten zoveel mogelijk mensen zich laten vaccineren. Vlaams minister van Samenleven Bart Somers wil daarom samen met de geloofsgemeenschappen fakenews bestrijden en zoveel mogelijk mensen bereiken met correcte informatie.

Samenleven

Minister Somers start opheffingsprocedure bij moskee in Houthalen-Helchteren

27 januari 2021 - Vlaams minister van Samenleven Bart Somers start de procedure om de erkenning van de Yesil Camii moskee in Houthalen-Helchteren op te heffen. Dat doet hij na advies van het Agentschap Binnenlands Bestuur. Er zou sprake zijn van homofobe uitspraken.

Samenleven

Agentschap Inburgering en Integratie zet in op meertalige communicatie over de vaccinatiecampagne

26 januari 2021 - Het Agentschap Inburgering en Integratie vertaalt de informatie rond het coronavirus en de vaccinatiecampagne in meer dan 25 verschillende talen. Inburgeraars zullen ook proactief opgebeld en gecontacteerd worden. Vlaams minister van Samenleven Bart Somers: “Het is in ieders belang dat we zoveel mogelijk mensen vaccineren. Minstens 70 procent van de mensen moet zich laten vaccineren om groepsimmuniteit te bekomen. We moeten daarom ook aandacht hebben voor mensen die onze taal nog niet zo goed beheersen.”

Samenleven

Elke inburgeraar zal minstens 40 uur optrekken met een Vlaamse buddy

19 januari 2021 - Elke nieuwkomer die een inburgeringscursus volgt zal in de toekomst minstens 40 uur optrekken met een buddy. “Een sociaal netwerk uitbouwen is enorm belangrijk. Een Vlaming waarmee de inburgeraar zijn Nederlands kan oefenen en zijn weg kan vinden in onze samenleving”, zei Vlaams minister van Samenleven Bart Somers op het officiële startmoment met 55 steden en gemeenten.

Samenleven

Tekort aan plaatsen in de inburgeringscursus op één jaar gehalveerd: recordaantal inschrijvingen

12 januari 2021 - Het Agentschap Integratie en Inburgering realiseerde in 2020 met 15.529 deelnemers het hoogste aantal starters óóit in de cursus Maatschappelijke Oriëntatie (MO). Dat maakte de algemeen directeur van het Agentschap Jo De Ro samen met Vlaams minister van Samenleven Bart Somers vandaag bekend tijdens een toelichting in de commissie inburgering. “We kondigden vorig jaar aan dat we het historisch opgebouwde tekort aan cursusplaatsen op twee jaar tijd wilden wegwerken. Ondanks een moeilijk coronajaar tonen we één jaar later met duidelijke cijfers aan dat het tekort gehalveerd is. Dat toont de veerkracht van ons agentschap. Goed nieuws, want heel Vlaanderen wint bij een performant inburgeringsbeleid”, aldus Bart Somers.

Samenleven

Join.Vlaanderen en Minderhedenforum slaan de handen in elkaar

7 januari 2021 - Join.Vlaanderen en Minderhedenforum ondertekenden vandaag een engagementsverklaring om samen werk te maken van een nieuwe participatieorganisatie. Daarbij zijn afspraken gemaakt over onder andere hun visie, werkwijze en doelstellingen. Minister Somers is tevreden dat beide partijen elkaar gevonden hebben in dit ambitieuze verhaal: “De maatschappelijke uitdaging om een inclusief Vlaanderen te realiseren is groot. De nieuwe participatieorganisatie zal het beleid blijven adviseren, maar ook meewerken aan concrete oplossingen op het lokale terrein om gelijke kansen te bevorderen en actief en gedeeld burgerschap te stimuleren.”

Samenleven

Bart Somers maakt 75.000 euro vrij voor herdenkings- en ontmoetingsplaatsen

22 december 2020 - Vzw Kunstwerkt ontvangt 75.000 euro ondersteuning van Vlaams minister van Samenleven Bart Somers. Het initiatief van gezondheidspsychologe Elke Van Hoof wil overal in Vlaanderen ontmoetingsplaatsen inrichten waar mensen kunnen samenkomen om te bezinnen, rouwen of herdenken. “2020 was een zwaar en moeilijk jaar. Iedereen mist het sociaal contact en zelfs begrafenissen moesten gebeuren in zeer beperkte kring. Mensen hebben nood aan bezinningsplaatsen.”

Samenleven

Correspondentietesten tegen discriminatie

19 december 2020 - Vlaams minister van Werk Hilde Crevits en Vlaams minister van Samenleven Bart Somers gaan aan de slag met correspondentietesten om discriminatie te counteren. Ze gaan het systeem toepassen op de arbeidsmarkt en Vlaamse overheid, en het systeem aanbieden aan de lokale besturen die het kunnen gebruiken om discriminatie op de huur- en arbeidsmarkt in hun stad of gemeente tegen te gaan. Dat vertelden ministers Crevits en Somers zaterdag op een gezamenlijke persconferentie van de Vlaamse regering na de laatste ministerraad.

Samenleven

Bart Somers: "We hebben al een buddy voor een belangrijk deel van de inburgeraars"

14 december 2020 - Elke nieuwkomer die een inburgeringscursus volgt zal in de toekomst minstens 40 uur gekoppeld worden aan een buddy. Een Vlaming waarmee de inburgeraar zijn Nederlands kan oefenen en zijn sociaal netwerk kan uitbouwen. Met 26 proefprojecten bereikt de minister al 55 gemeenten waar 62% van de inburgeringscontracten worden afgesloten. Bart Somers: “Integreren en inburgeren gebeurt niet enkel in het klaslokaal, maar vooral in het dagelijkse leven. Normen en waarden leer je niet zozeer in een cursus, maar door met elkaar te praten.”

Samenleven

Dubbel zoveel studenten met niet-EU migratieroots in het hoger onderwijs

10 december 2020 - Op vijftien jaar tijd is de doorstroom naar het hoger onderwijs van studenten met migratieroots uit niet-EU landen meer dan verdubbeld. Dat blijkt uit een studie van het Hoger Instituut voor de Arbeid. Minister van Gelijke Kansen Bart Somers: “Er is nog een lange weg af te leggen, maar de cijfers stemmen me toch hoopvol. In 2003 besliste slechts 20,6% van de studenten met migratieroots buiten Europa om verder te studeren. Dat percentage is nu al gestegen naar 41,3%. Dit is sociale mobiliteit in de praktijk.”

Samenleven

Somers voorziet extra middelen voor mensen met vragen rond gender en seksuele voorkeur

8 december 2020 - Lumi, de vroegere Holebifoon, is een opvang- en infolijn voor iedereen die vragen heeft over gender en seksuele voorkeur. Sedert het begin van de coronacrisis is het aantal oproepen bij Lumi sterk gestegen. Vlaamse minister van Gelijke Kansen Bart Somers maakt dit jaar 30.000 euro extra vrij om de werking van de organisatie te ondersteunen. Dat heeft hij vanmiddag geantwoord op een vraag van parlementslid Orry Van de Wauwer in de commissie Binnenlands Bestuur.

Samenleven

Parket en Vlaamse Regering pakken lokale criminaliteit aan

6 december 2020 - Het Openbaar Ministerie Antwerpen gaat met verschillende lokale ketenpartners en met de steun van Vlaamse ministers Bart Somers (Samenleven), Zuhal Demir (Justitie en Handhaving) en Wouter Beke (Welzijn) de leefbaarheid en veiligheid in afgebakende zorgbuurten verbeteren. Het project SAMEN start in Mechelen-Noord en wil met extra begeleiding strafbare feiten voorkomen, maar zet tegelijkertijd in op een lik-op-stukbeleid door bij strafbare feiten meteen op te treden. SAMEN staat voor Snel, Alternatief, Maatwerk, Efficiënt en Nabij.

Samenleven

Zomerscholen krijgen goed rapport en worden een blijver

20 november 2020 - De zomerscholen - die in juli en augustus voor de eerste keer georganiseerd werden - hebben vooral leerlingen met leerachterstand, kansarme leerlingen en anderstalige leerlingen bereikt. Dat blijkt uit een eerste wetenschappelijke evaluatie van de Thomas More-hogeschool. De zomerscholen worden een blijver in het Vlaamse onderwijslandschap, ook ná de coronacrisis. “De zomerscholen hebben de juiste jongeren bereikt”, zeggen Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers.

Samenleven

Duidelijke erkenningsvoorwaarden lokale geloofsgemeenschappen

13 november 2011 - De lokale geloofsgemeenschappen krijgen opnieuw rechtszekerheid. Op voorstel van minister van Samenleven Bart Somers keurde de Vlaamse regering vandaag een voorontwerp van decreet goed met duidelijke erkenningsregels. Bart Somers: “De afgelopen jaren zijn er geen geloofsgemeenschappen meer erkend, maar dat zal nu terug mogelijk worden. Weliswaar onder duidelijke voorwaarden, zoals het verbod op buitenlandse financiering en inmenging.”

Samenleven

Bart Somers: “Join en minderhedenforum zouden handen in elkaar moeten slaan”

11 november 2020 - Vlaams minister van Samenleven Bart Somers heeft vandaag met de bestuurders van Join.Vlaanderen en het Minderhedenforum vergaderd. De minister betreurt de commotie en het feit dat men dreigt te vervallen in onnodige tegenstellingen. Bart Somers: “De komende dagen en weken wil ik werk maken van een geïntegreerde samenwerking. Als minister kan ik maar één participatieorganisatie aanduiden en dan dreigt kiezen snel verliezen te worden. Ook al is de keuze voor de ene hier geen keuze tegen de andere. Als minister wil ik geen status-quo op vlak van het diversiteitsbeleid. Ik wil vooruitgang boeken, zaken in beweging krijgen en een verschil maken. Vlaanderen is immers een superdiverse samenleving geworden met nog veel werk aan de winkel. Veel dingen moeten beter. Het Minderhedenforum heeft een lange traditie en heeft de laatste maanden een sterke wil getoond om mee te evolueren naar een vernieuwde aanpak. Join.Vlaanderen heeft een sterke focus op concreet werken rond diversiteit en inclusie. Beide organisaties zijn geen tegenstanders maar vertonen net grote complementariteit.”

Samenleven

Bart Somers wil verder gaan met vernieuwend Join.Vlaanderen als nieuwe participatieorganisatie

9 november 2020 - Vlaams minister van Samenleven Bart Somers gaat in zee met het vernieuwende Join.Vlaanderen. Het is een volgende stap in de grondige vernieuwing van het Vlaamse integratie- inburgeringsbeleid. Bart Somers: “Als minister van Samenleven wil ik zaken in beweging krijgen en op basis van de ingediende erkenningsaanvragen ben ik van oordeel dat Join.Vlaanderen hiervoor de beste partner is. Join.Vlaanderen zal niet enkel beleidsadviezen formuleren, maar vooral concrete acties en projecten uitrollen die segregatie tegengaan en het samenleven in diversiteit versterken.”

Samenleven

Ministers Somers en Dalle gaan voor meer diversiteit in het jeugdwerk

28 oktober 2020 - Vlaams minister van Samenleven Bart Somers en Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle lanceren een projectoproep voor “verbindingsambassadeurs voor het jeugdwerk”. De bedoeling is om meer kindjes en jongeren met migratieroots naar onze jeugdbewegingen te krijgen. De ministers trekken er in totaal maar liefst 1,6 miljoen euro voor uit.

Samenleven

Bart Somers bezorgt lokale besturen handleiding voor omgaan met koloniale verwijzingen in de openbare ruimte

23 oktober 2020 - Vlaams minister van Samenleven en Binnenlands Bestuur Bart Somers gaf vlak voor het zomerreces de opdracht aan het Agentschap Integratie & Inburgering om samen met een expertengroep een handleiding te schrijven die lokale besturen kan helpen in het debat rond controversiële standbeelden en andere verwijzingen naar het koloniale verleden in onze publieke ruimte. Bart Somers: “De handleiding wordt vandaag bezorgd aan alle lokale besturen. Wat er uiteindelijk gebeurt met controversiële verwijzingen in het straatbeeld is een beslissing van de gemeenteraad. Waar het om draait is het ontstaan van een dialoog. Met deze handleiding hebben de lokale besturen de instrumenten in handen om het gesprek op een volwaardige en onderbouwde manier te voeren.”

Samenleven

Eerste Actieplan tegen Seksueel Geweld is een feit

23 oktober 2020 - Een sterker slachtofferonthaal voor slachtoffers en hun naasten, de versterking van 1712, meer en professionelere hulpverlening en risicotaxatie voor daders. Het zijn enkele van de acties uit het allereerste Actieplan ter bestrijding van Seksueel Geweld. “Een antwoord bieden op de noden van de slachtoffers en het voorkomen van nieuwe slachtoffers staan centraal in ons actieplan”, zegt Vlaams minister van Justitie Zuhal Demir, die het plan coördineert. “Uit Europese studies bij jongvolwassenen blijkt immers dat in ons land 20,4% van de vrouwen en 10,1% mannen minstens één incident van seksueel geweld hebben ervaren vanaf 16 jaar. Dat vraagt om een doortastend beleid tegen seksueel geweld”.

Samenleven

Iedereen mee op de digitale trein

22 oktober 2020 - In deze uitzonderlijke coronatijden is het belangrijk dat we iedereen meekrijgen op de digitale trein. In Sint-Niklaas lanceren ze de digicheques, waarmee inwoners kunnen intekenen op individuele ondersteuning aan huis.

Samenleven

Bart Somers vervijfvoudigt de middelen voor bestrijding van radicalisme

21 oktober 2020 - Vlaams minister van Samenleven Bart Somers zal de komende jaren meer dan 2,5 miljoen euro investeren in de bestrijding van gewelddadige radicalisering. Dat is vijf keer zoveel dan tijdens de vorige bestuursperiode. Bart Somers: “De strijd tegen gewelddadig extremisme blijft brandend actueel. Kijk maar wat deze week in Frankrijk gebeurde, waar Islamistisch geïnspireerde terreur opnieuw toesloeg. Of luister naar de verontrustende rapporten van OCAD, die waarschuwen voor een snel groeiend rechts-extremisme.” Vlaanderen is bevoegd voor het preventieve luik van de aanpak van gewelddadig extremisme. “Ook bij radicalisering is het beter voorkomen dan genezen. Daar ligt een belangrijke taak voor Vlaanderen en haar eerste partners, de lokale besturen. Daarom breiden we het huidige beleid fors uit en zetten in op de lokale preventie en de aanpak van alle vormen van gewelddadige radicalisering en polarisatie, zowel online als offline. We viseren daarbij alle vormen van extremisme, ongeacht of het rechts-, links of religieus geïnspireerd is.”

Samenleven

76% van de inburgeraars verkiest digitale lesvorm

13 oktober 2020 - Het Agentschap Integratie en Inburgering peilde naar de tevredenheid onder de inburgeraars over de dienstverlening en de digitale lessen. Uit de resultaten blijkt dat 97,6% van de inburgeraars tevreden is en 76% een digitale of hybride lesvorm verkiest. Vlaams minister van Samenleven Bart Somers: “We gaan verder op de ingeslagen weg en maken 15 miljoen euro extra vrij voor het versneld digitaliseren van de inburgeringstrajecten.”

Samenleven

Antwerpen ademt diversiteit en Atlas wil graag een voorbeeld zijn voor de andere steden en gemeenten.

8 oktober 2020 - Vlaams minister van Samenleven Bart Somers heeft donderdagvoormiddag een bezoek gebracht aan Atlas, integratie en inburgering Antwerpen. Atlas is het eerste aanspreekpunt voor nieuwkomers en anderstaligen in Antwerpen en biedt organisaties ondersteuning bij taal- en diversiteitsbeleid. Minister Somers maakte uitgebreid kennis met de werking van Atlas rond e-inclusie en maatschappelijke participatie. Twee projecten waar Atlas samen met de stad een voortrekkersrol in speelt.

Samenleven

Startnota interfederaal actieplan tegen racisme goedgekeurd

27 september 2020 - Op de interministeriële conferentie waar alle regeringen van ons land vertegenwoordigd zijn, heeft Vlaams minister van Gelijke Kansen Bart Somers de startnota die moet leiden naar een Nationaal Actieplan tegen Racisme mee goedgekeurd. Minister Somers: “Ons land wacht al bijna 20 jaar op een interfederaal actieplan tegen racisme. Met de goedkeuring van deze startnota zetten we concrete stappen vooruit in de strijd tegen racisme en discriminatie.”

Samenleven

Minister Somers lanceert filmpje met 52 realisaties van het voorbije jaar

25 september 2020 - Vlaams minister van Samenleven en Binnenlands Bestuur Bart Somers heeft vrijdagvoormiddag een filmpje gelanceerd ter gelegenheid van zijn één jaar ministerschap. “52 weken, 52 realisaties”, luidt het. Ook het komende politieke jaar wil de minister er weer invliegen. “Ik blijf me inzetten voor een optimistisch Vlaanderen, met meer kansen, meer vrijheid en meer welvaart”, aldus minister Somers.

Samenleven

“U Design for real people”: minister Somers bekroont studenten

17 september 2020 - Om aandacht te vragen voor de toegankelijkheid van gebouwen, openbare ruimtes en producten, organiseerde expertisecentrum Inter een ontwerpwedstrijd Universal Design voor studenten. Met ‘ontwerpen voor iedereen’, staan de toegankelijkheid en de gebruiker centraal. Tijdens een webevent met gastheer Lieven Scheire kregen de winnende studenten vandaag een prijs uit handen van minister van Gelijke Kansen Bart Somers.

Samenleven

Somers en Demir komen met decreet voor betere informatiedeling in strijd tegen radicalisering

4 september 2020 - Het delen van vertrouwelijke informatie tussen overheidsdiensten is cruciaal in de strijd tegen radicalisering, extremisme en terrorisme. Tot op heden ontbreekt echter een decretaal kader om, binnen de zogenaamde Lokale Integrale Veiligheidscel inzake radicalisme, extremisme en terrorisme (LIVC-R), informatie te delen zonder het beroepsgeheim te schenden. Vlaams minister van Samenleven Bart Somers en Vlaams minister van Justitie Zuhal Demir brengen daar nu verandering in. Dat werd bekendgemaakt tijdens een werkbezoek van beide ministers aan politiezone Limburg Regio Hoofdstad.

Samenleven

Somers ondersteunt lokale besturen die proefproject rond buddies lanceren

14 juli 2020 - Vlaams minister van Samenleven Bart Somers trekt in samenwerking met het Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie 800.000 euro uit voor projectsubsidies waarmee lokale besturen buddyprojecten voor nieuwkomers op poten kunnen zetten. Met nog eens 200.000 euro worden de beste praktijken in kaart gebracht en duurzaam verankerd. Bart Somers: “We willen zo snel mogelijk van start gaan met het uitrollen van de nieuwe vierde pijler van het inburgeringstraject: een buddy voor elke nieuwkomer om het Nederlands te oefenen en wegwijs te geraken in onze samenleving.”

Samenleven

Eerste kwartaalcijfers rond inburgeringstrajecten gepubliceerd

9 juli 2020 - Wie de meest recente cijfers wil rond Vlaamse inburgeringstrajecten, kan die voortaan terugvinden op de website van het Agentschap Integratie en Inburgering. Om de drie maanden verschijnt daar vanaf nu het aantal inburgeringscontracten en afgeleverde inburgeringsattesten. Geïnteresseerden kunnen de evolutie van nabij volgen. Vlaams minister van Samenleven Bart Somers: “Bij mijn aantreden heb ik gehamerd op transparantie en efficiëntie waar het op inburgeren aankomt. Meten is immers weten. Vandaar dat vanaf 1 juli de cijfers voortaan elk kwartaal zullen worden bekend gemaakt.”

Samenleven

Somers en Demir willen rol van lokale besturen versterken om radicalisme te voorkomen

1 juli 2020 - Vandaag werd het rapport van het Vlaams Vredesinstituut over het Vlaamse beleid inzake de lokale aanpak van gewelddadige radicalisering voorgesteld in de commissie. Het rapport geeft enkele inzichten over het beleid van de vorige Vlaamse regering. Ondertussen werken ministers Bart Somers en Zuhal Demir samen aan een nieuw Vlaams actieplan waarvan ze het doelstellingenkader nog voor de zomer wensen klaar te hebben.

Samenleven

Minister Somers lanceert oproep voor gelijkekansenprojecten 2020

26 juni 2020 - Vlaams minister van Samenleven Bart Somers lanceert een oproep voor projecten die streven naar gelijke kansen voor alle mensen in de samenleving. Hij trekt hiervoor 600.000 euro uit. Naast middenveldorganisaties, burgers en bedrijven, worden ook lokale besturen extra aangemoedigd om gelijkekansenprojecten in te dienen. Bart Somers: “We willen alle organisaties, bedrijven en besturen aanmoedigen om extra in te zetten op gelijke kansen. In het Vlaanderen van de toekomst moeten we iedereen de kans geven om volwaardig te participeren aan de maatschappij, ongeacht leeftijd, gender, herkomst, seksuele geaardheid of een mogelijke beperking.”

Samenleven

Vlaamse regering stelt expertencomité aan voor monitoringsysteem tegen discriminatie

26 juni 2020 - Op voorstel van Vlaams minister van Samenleven Bart Somers heeft de Vlaamse regering vandaag het expertencomité aangesteld dat een academisch monitoringsysteem moet uitwerken dat discriminatie effectief bestrijdt en sensibiliserend werkt. Dat systeem zal worden aangeboden aan de lokale besturen en toegepast worden op de eigen Vlaamse overheid.

Samenleven

Bart Somers komt met expertengroep en aanpak rond koloniale standbeelden

12 juni 2020 - Minister van Samenleven Bart Somers wil lokale besturen ondersteunen bij het maatschappelijk debat rond koloniale beelden en straatnamen in de publieke ruimte. Samen met een groep deskundigen wil hij op korte termijn een handleiding opstellen die gemeenten kunnen helpen om onderbouwde beslissingen te nemen over beelden, straatnamen en andere zaken in de openbare ruimte die refereren naar de kolonisatie of andere omstreden maatschappelijke of historische facetten.

Samenleven

Bart Somers gaat lokale besturen aanmoedigen om met praktijktesten te werken

Vrijdag 12 juni 2020 - Vlaams minister van Samenleven Bart Somers gaat de lokale besturen aanmoedigen om academische en sensibiliserende praktijktesten te gebruiken. Dat heeft hij vanmiddag gezegd op de persconferentie in Mechelen waar de cijfers van de Mechelse lokale praktijktesten bekend werden gemaakt. Bart Somers: “Praktijktesten zijn een containerbegrip en een vlag geworden. Er zijn verschillende soorten praktijktesten en we moeten ze volgens mij stapsgewijs invoeren. Het draagvlak, momentum en de maatschappelijke betrokkenheid is te groot om het niet te doen. We moeten stappen vooruit zetten en we moeten het nu doen.”

Samenleven

Minister Geens en minister Somers tevreden met heropening van gebedshuizen

3 juni 2020 - Federaal minister van Justitie Geens en Vlaams minister van Samenleven Bart Somers zijn tevreden dat de GEES (het comité dat de exit-strategie uit de coronacrisis begeleidt) het licht op groen zet om gebedshuizen te heropenen vanaf 8 juni. Beide ministers hadden na intensief overleg met verschillende leiders van geloofs- en levensbeschouwelijke gemeenschappen een actieplan ingediend bij de GEES. De Nationale Veiligheidsraad gaat akkoord met het plan en staat publieke gebedsdiensten onder strikte voorwaarden weer toe.

Vlaams parlement

Aanpak van structureel racisme & discriminatie in Vlaanderen

Lees hier mijn tussenkomst in de plenaire zitting van 3 juni 2020

Samenleven

Ruim 11.000 coronavrijwilligers sloten gratis verzekering af

2 juni 2020 - Op de kop 11.057 Vlamingen - nieuwe vrijwilligers die nog bij geen enkele vereniging waren aangesloten- hebben een gratis Vlaamse vrijwilligersverzekering afgesloten tijdens de coronacrisis. Dat heeft minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers geantwoord op een vraag van Vlaams parlementslid Brecht Warnez: “Vlaanderen heeft zich tijdens de coronacrisis van zijn warmste kant laten zien. We willen deze energie vasthouden door deze vrijwilligersverzekering alvast te verlengen tot eind juli.”

Samenleven

Hannah Arendt Instituut buigt zich over diversiteit, stedelijkheid en burgerschap

Woensdag 27 mei - Op woensdag 27 mei lanceren de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en de Universiteit Antwerpen (UAntwerpen) het Hannah Arendt Instituut voor diversiteit, stedelijkheid en burgerschap. Het instituut is een initiatief van de twee universiteiten en krijgt de steun van de stad Mechelen en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen Bart Somers.

Samenleven

Bart Somers lanceert nieuw filmpje voor alle geloofsgemeenschappen met Koen Geens

22 mei 2020 - Vlaams minister van Samenleven Bart Somers heeft een nieuw filmpje gelanceerd waarin hij samen met federaal minister van Justitie Koen Geens en viroloog Marc Van Ranst alle geloofsgemeenschappen bedankt om de coronamaatregelen zo goed na te leven. De twee ministers werken momenteel aan een actieplan om de gefaseerde heropstart van de erediensten mogelijk te maken. Tot die tijd vragen ze om nog even vol te houden. Voor de Vlaamse moslims betekent dit dat het Suikerfeest aanstaande zondag niet in grote groep kan gevierd worden.

Samenleven

Ministers Geens en Somers werken aan gefaseerde heropstart erediensten

20 mei 2020 - Federaal Minister van Justitie, bevoegd voor de erkenning van de ere-diensten, Koen Geens, en Vlaams Minister voor Integratie en de lokale geloofsgemeenschappen, Bart Somers, werken in overleg met de geloofsgemeenschappen aan het gefaseerd heropstarten van de erediensten.

Samenleven

Meer en meer aandacht voor het gelijke kansenbeleid

15 mei 2020 - Alle 300 Vlaamse gemeenten hangen al voor het tweede jaar op rij een regenboogvlag uit naar aanleiding van de Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie op zondag 17 mei. Bart Somers: “Meer en meer lokale besturen zetten gelijke kansen en rechten op de agenda door de aanstelling van een schepen voor Gelijke Kansen, door het aanbrengen van regenboogzebrapaden of door het uithangen de regenboogvlag. Maar er zijn zeker nog mogelijkheden om nog meer stappen te zetten. De vijf provinciale regenbooghuizen kunnen helpen om de lokale besturen te inspireren en ondersteunen.”

Samenleven

Nieuwe erkenningsvoorwaarden voor participatieorganisatie

12 mei 2020 - De Vlaamse regering heeft op voorstel van minister van Samenleven Somers de nieuwe erkenningsvoorwaarden goedgekeurd waaraan de volgende participatieorganisatie moet voldoen. Tot nu toe trad het Minderhedenforum op als participatieorganisatie, maar die erkenning werd niet verlengd. Bart Somers: “De toekomstige participatieorganisatie voor minderheden zal niet langer een koepel van verenigingen zijn, maar een netwerkorganisatie met onder meer experts die de maatschappelijke participatie van mensen met migratieroots ondersteunen. Dit maakt deel uit van een grondige vernieuwing van het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid.”

Samenleven

500.000 euro voor versnelde digitalisering cursus Maatschappelijke Oriëntatie

1 mei 2020 - De Vlaamse regering heeft op voorstel van minister van Samenleven Somers een projectsubsidie van 250.000 euro toegekend aan het Agentschap Integratie en Inburgering. Het Agentschap legt hetzelfde bedrag er nog eens bovenop. Met het geld worden eenvoudige laptops aangekocht die de inburgeraars kunnen lenen gedurende hun cursus Maatschappelijke Oriëntatie. Bart Somers: “De coronacrisis zet zeker geen rem op de hervorming van de inburgeringscursussen. Integendeel, de coronacrisis versnelt de bestaande plannen op vlak van digitalisering en e-learning. Met de projectsubsidie kan het Agentschap alvast 1000 laptops en bijbehorende software aankopen.”

Samenleven

Bart Somers lanceert samen met burgemeesters en vertegenwoordigers een ramadan-filmpje

18 april 2020 - Vlaams minister van Samenleven Bart Somers heeft zaterdagmiddag een filmpje gelanceerd ter gelegenheid van de start van de ramadan. De bedoeling is om de moslimgemeenschap op het hart te drukken de coronamaatregelen ook tijdens de ramadan te blijven volgen. Bart Somers: “De ramadan is één van de belangrijkste pijlers van het islamitische geloof. Moslims komen in die periode graag bij elkaar, maar dat kan dit jaar jammer genoeg niet. Dit filmpje, met gezagsfiguren uit de moslimgemeenschap en burgemeesters over partijgrenzen heen, herinnert daaraan.”

Samenleven

Speciale infobrochure rond religieuze of levensbeschouwelijke feesten in tijden van corona

9 april 2020 - Vlaams minister van Samenleven en Binnenlands Bestuur Bart Somers heeft de lokale besturen een praktische brochure bezorgd om de verschillende levensbeschouwelijke gemeenschappen in hun gemeente te informeren bij het vieren van belangrijke feesten in coronatijd. Bart Somers: “De komende maanden vieren zeer veel mensen in Vlaanderen belangrijke religieuze of levensbeschouwelijke feesten, vaak in familieverband. Die zullen er dit jaar noodgedwongen anders uit zien. Met de brochure wil ik lokale besturen helpen in hun communicatie én opvolging van de coronamaatregelen bij alle erkende gemeenschappen, in het belang van iedereen.”

Samenleven

Agentschap Inburgering & Integratie bereikt 90 procent van haar inburgeraars digitaal

29 maart 2020 - Nieuwkomers die een opleiding Maatschappelijke Oriëntatie volgen – een cursus over het leven en werken in ons land – blijven dat ook doen tijdens de coronacrisis. Maar liefst negentig procent van hen wordt bereikt via digitale weg. Vlaams minister van Samenleven Bart Somers: “Het is knap om te zien hoe de leerkrachten Maatschappelijke Oriëntatie hun cursisten niet loslaten. Het Agentschap Inburgering en Integratie staat of valt met gemotiveerde en geëngageerde leerkrachten. Om van samenleven in diversiteit een succes te maken zal het Agentschap Inburgering en Integratie in de toekomst nog moderner worden en volop inzetten op digitalisering.”

Samenleven

Agentschap Integratie & Inburgering neemt extra maatregelen voor anderstalige burgers

22 maart 2020 - Een aanzienlijk aantal van de coronapatiënten in het Ziekenhuis Oost-Limburg in Genk is van Turkse origine. Het Agentschap Inburgering en Integratie, het minderhedenforum, verschillende influencers en beleidsmakers gaan daarom zoveel mogelijk mensen actief contacteren om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk tegen te gaan. Minister van Samenleven Bart Somers: “Al meer dan een week stellen we de meertalige informatie rond het coronavirus ter beschikking op de website van het Agentschap I&I en gebruiken we meertalige posters om de burger te informeren. Nu gaan we nog een stap verder en zetten we actief personeel en zelforganisaties in om mensen op te bellen zodat ze zeker de juiste voorzorgsmaatregelen nemen.”

Samenleven

Agentschap Integratie & Inburgering vertalen informatie coronavirus

16 maart 2020 - De verschillende overheden in ons land zetten alles op alles om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, maar dat zal niet lukken als niet alle burgers de regels begrijpen. Enkele concrete vragen rond corona en een informatieposter om besmetting te voorkomen werden daarom vertaald in meer dan tien talen. Het is het resultaat van een goede samenwerking tussen de agentschappen Inburgering & Integratie en het agentschap Zorg en Gezondheid. Minister van Inburgering en Integratie Bart Somers: “Als we dit virus willen verslaan, is het belangrijk dat elke burger zich houdt aan de opgelegde voorzorgsmaatregelen. Ook mensen die nog geen Nederlands spreken moeten weten wat van hen verwacht wordt en hoe ze zich kunnen beschermen.”

Samenleven

Gratis verzekering voor individuele vrijwilligers tijdens coronacrisis

15 maart 2020 - De Vlaamse regering breidt op voorstel van minister Somers de vrijwilligersverzekering uit naar alle burgers die de komende weken acties op poten zetten om buren en kwetsbaren te helpen tijdens de coronacrisis. “Het is hartverwarmend om te zien dat overal in Vlaanderen massaal solidariteitsacties ontstaan, maar het is belangrijk dat dit veilig gebeurt”, zeggen minister-president Jan Jambon, minister Van Samenleven Bart Somers, en minister van Welzijn en volksgezondheid Wouter Beke.

Binnenlands Bestuur

Lokale besturen kunnen in de toekomst lichte snelheidsovertredingen aanpakken met GAS-boetes

9 maart 2020 - Steden en gemeenten zullen in de toekomst zelf lichte snelheidsovertredingen kunnen beboeten op plaatsen waar de snelheid is beperkt tot 30 of 50 km/u. Ze kunnen daarvoor een GAS-boete of Gemeentelijke Administratieve Sanctie uitschrijven.

Samenleven

Minderheden moeten vertegenwoordigd worden door een breed netwerk, niet enkel door belangenorganisaties

5 maart 2020 - Vlaams minister van Gelijke Kansen, Inburgering en Integratie Bart Somers heeft besloten om de erkenning van het Minderhedenforum voorlopig niet te verlengen en maakt werk van een netwerkorganisatie dat bestaat uit verschillende actoren.

Samenleven

Minister Somers zet 500ste vrijwilliger van Inter in de bloemetjes

28 februari 2020 - Naar aanleiding van de start van de week van de vrijwilliger zet minister van Gelijke Kansen Bart Somers de vijfhonderdste vrijwilliger van Inter in de bloemetjes. Hij ging ook in gesprek met de directeur van Inter, het agentschap Toegankelijk Vlaanderen over de toekomstige uitdagingen.

Samenleven

Bart Somers tevreden met de start van gecoördineerd antiracismebeleid

19 februari 2020 - Op het Overlegcomité werd vanochtend beslist om een interministeriële conferentie voor racismebestrijding op te richten. Deze conferentie moet zorgen voor een betere coördinatie tussen de verschillende beleidsniveaus. Bart Somers: “Deze Vlaamse regering verwerpt en bestrijdt racisme in al haar vormen. Om een sterker en daadkrachtiger beleid tegen racisme te realiseren is het belangrijk dat de verschillende overheden goed samenwerken en initiatieven beter op elkaar worden afgestemd.”

Samenleven

Vlaams minister Somers wil meer sociale mix in het onderwijs

28 januari 2020 - Vlaams minister van Samenleven Bart Somers wil segregatie in het onderwijs tegengaan. Vandaag bezocht hij een opendeurdag van VZW School in Zicht in de Lokerse kleuterschool Duizendvoet. Ouders van kansrijke kinderen sturen hun kindje vaak naar een school ver weg als er veel kansarme kinderen in de buurtschool zitten.

Samenleven

#LEESTIP: Minister van Samenleven Bart Somers: "Werken aan oplossingen"

Minister van Samenleven Bart Somers blikt vooruit op 2020. Hij richt zich tot lokale besturen, verenigingen en vrijwilligers die 'de eerste bondgenoten in onze snel veranderende samenleving' zijn.

Samenleven

Somers start procedure om erkenning Antwerpse moskee in te trekken

21 januari 2020 - Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers start de procedure waarbij de erkenning van de lokale geloofsgemeenschap Antwerp Islamic Association mogelijk wordt ingetrokken. Interne conflicten binnen de moskee slepen al meer dan drie jaar aan en de minister grijpt in.

Samenleven

#INTERVIEW: Vlaams minister van Samenleven Bart Somers: "Ons wereldbeeld is achterhaald"

Vijfenvijftig is Bart Somers nu. Hij jaagde de titel van minister niet echt na, was in een vorig leven al partijvoorzitter van Open VLD en eventjes minister-president: been there, done that. Hij was zijn burgemeesterssjerp in zijn geliefde Mechelen nog lang niet beu. Was nog niet klaar met zijn stad.

Samenleven

Somers trekt 400.000 euro voor buddyprojecten

26 december 2019 - De Vlaamse regering heeft op voorstel van minister van Samenleven en Binnenlands Bestuur Somers een ontwerpbesluit goedgekeurd om 400.000 euro in te zetten voor proeftuinen rond buddyprojecten. Bart Somers: “Dankzij buddyprojecten kunnen mensen van vreemde origine en nieuwkomers samen met autochtone Vlamingen een netwerk uitbouwen. Sociale contacten buiten de directe gekende omgeving zijn essentieel voor wederzijds begrip en een geslaagde integratie.”

Samenleven

Minister Bart Somers ontvangt het vredeslicht

17 december 2019 - In het kader van de activiteiten van het vredeslicht, werden de kinderen van de school Mijlpaal 6de leerjaar in Drongen en het 5de leerjaar van basisschool De Vaart in Nevele dit jaar uitgenodigd om het vredeslicht te overhandigen aan de minister van Samenleven.

Samenleven

Minister Somers duidelijk over de werking van Agentschap Integratie & inburgering

17 december 2019 - Minister van Samenleven Bart Somers neemt het initiatief om een visitatiecommissie te organiseren die moet bijdragen tot een betere werking van het Agentschap Integratie en Inburgering (AII). De minister is ook duidelijk over de financiële middelen van het Agentschap.

Samenleven

Vlaams minister van Samenleven Somers trekt 235.000 euro uit voor Kennisplatform Diversiteit, Stedelijkheid en Burgerschap

16 december 2019 - Het gloednieuwe Kennisplatform Diversiteit, Stedelijkheid en Burgerschap dat vandaag in Mechelen boven de doopvont is gehouden, ontvangt een projectsubsidie van bijna 235.000 euro uit handen van Minister Somers bevoegd voor Gelijke Kansen, Integratie en Inburgering. Bart Somers: “VUB en UA kozen Mechelen uit om een gezamenlijk onderzoekcentrum op te richten. Zij bundelen de krachten om thema’s die in de samenleving vandaag brandend actueel zijn diepgaand te onderzoeken.”

Samenleven

Al Ihsaan-moskee behoudt erkenning, maar wordt onder verhoogd toezicht geplaatst

12 december 2019 - De Al Ihsaan-moskee in Leuven behoudt haar erkenning, maar wordt onder verhoogd toezicht geplaatst. Dat laat Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld) weten. Voormalig Vlaams minister-president Liesbeth Homans (N-VA) startte in juli de procedure om de erkenning van de moskee in te trekken. Dat gebeurde op basis van informatie van de Staatsveiligheid.

Samenleven

De Plezantste Gemeente van Vlaanderen 2019

11 december 2019 - Het Nieuwsblad heeft gisterenavond de West-Vlaamse stad Waregem verkozen tot "Plezantste" gemeente van Vlaanderen. Een volledig jaar hebben verschillende journalisten het doen en laten van alle gemeenten in Vlaanderen gevolgd, en de conclusie blijkt: de plezantste gemeente is Waregem. Minister Bart Somers had de eer om de prijs uit te reiken.

Samenleven

Werkbezoek Ninove voor aanpak rond samenlevingsproblemen

7 december 2019 - De Oost-Vlaamse stad Ninove wil 5 tot 8 bijkomende wijkagenten aanwerven om uitdagingen rond migratie en de grootstedelijke problemen uit Brussel aan te pakken. Maar er komen ook 2 stadsmariniers en 2 buurtwerkers bij, en maatschappelijk werkers worden de straat opgestuurd.

Samenleven

Bezoek regionaal parlement Salzburg

4 december 2019 - Vandaag gaf minister van Samenleven Bart Somers een toespraak in het regionaal parlement van Salzburg over de aanpak van integratie en inburgering. Somers focuste in zijn toespraak op het belang van veiligheid, openbare ruimte en succesvol samenleven in diversiteit. Ook het buddy project dat hij in Vlaanderen gaat uitrollen, waar een nieuwkomer gekoppeld wordt aan een buddy, werd besproken. Als minister wil Somers ideeën met andere landen uitwisselen, zodat men van elkaar kan leren en samen aan oplossingen werken.

Samenleven

Ministers Somers tevreden over start uitzendarbeid binnen de Vlaamse overheid

26 november 2019 - In de eerste drie kwartalen van 2019 zijn er 245 uitzendkrachten aan het werk geweest bij de Vlaamse overheid. “Het is een goede zaak dat de Vlaamse overheid en de lokale besturen gebruik kunnen maken van deze flexibele manier om mensen tewerk te stellen”, zegt minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers. Dat antwoordde de minister op vraag van Vlaams Parlementslid Tom Ongena (Open Vld) bij de bespreking van zijn beleidsnota in het parlement.

Samenleven

Minister Bart Somers: "Brandstichting in Bilzen is meer dan één brug te ver"

13 november 2019 - Vlaams minister van Samenleven en Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) komt woensdag naar Bilzen, voor een overleg over de brandstichting in een toekomstig asielcentrum in Grote Spouwen. Hij wil samen met de stad bekijken wat er moet gebeuren om zo'n incident in de toekomst te vermijden.

Samenleven, Binnenlands Bestuur

Bart Somers en Lydia Peeters liberale ministers in de nieuwe Vlaamse regering

2 oktober 2019 - De leden van Open Vld hebben gisterenavond met overweldigende meerderheid het licht op groen gezet voor Vlaamse regeringsdeelname. De liberalen vaardigen met Bart Somers en Lydia Peeters twee ervaren ministers af in de regering Jambon.

Mechelen

50 plaatsen extra in noodopvangcentrum

16 september 2019 – Er komen vanaf vandaag vijftig tijdelijke opvangplaatsen voor asielzoekers bij in het noodopvangcentrum aan de Zwartzustersvest. Dat brengt het totaal op 230 plaatsen. De noodopvang loopt nog tot maart volgend jaar.

Bart Somers
Arenberggebouw
Arenbergstraat 7
1000 Brussel
E-mail
kabinet.somers@vlaanderen.be
Telefoon
02 552 69 00
Fax
02 552 69 01
Word lid van Open Vld
Laat je gegevens achter en krijg jouw lidkaart opgestuurd voor slechts 12,5 euro per jaar.